Fitxa del recurs

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int
Administració local

Informe d'anàlisi economicofinancer

És un estudi d'anàlisi estadístic de les dades referit als cinc darrers exercicis tancats i aprovats, orientat a valorar tècnicament la situació econòmica i financera de l'Ens Local, identificar les tendències de les principals magnituds comptables i proposar recomanacions per la millora de la gestió econòmica i financera.

Els informes d'anàlisi economicofinancers podran ser sol·licitats per qualsevol Ens Local de la demarcació territorial de la Diputació de Barcelona que hagi signat el present Conveni i tingui, al menys, cinc exercicis tancats en les bases de dades de la xarxa.

No obstant això, queda limitat a una actuació per entitat i legislatura, llevat que existeixin raons de gestió extraordinàries, singulars o de gravetat que justifiquin una segona actuació. En qualsevol cas l'abast de l'actuació sempre es limita als cinc darrers exercicis liquidats i no inclou els ens dependents.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 30.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Només un estudi per legislatura
Haver liquidat l'exercici 2022 per efectuar l'actuació

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: Els destinataris del recurs són: ajuntaments de municipis de fins a 30.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals i entitats municipals descentralitzades.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - Quan per raons tècniques no sigui possible iniciar l'actuació dins de la vigència de la convocatòria, podrà ser ajornada a la convocatòria següent.
- Quan una petició no s'hagi pogut atendre durant dos exercicis consecutius per no disposar-se del tancament a 30 de setembre, la petició restarà anul·lada d'ofici.
- Aquesta actuació requereix d'una col·laboració per part de l'entitat sol·licitant per poder ser desenvolupada. Un cop aprovada, i havent transcorreguts 9 mesos sense que hagi estat possible la seva realització, la Diputació de Barcelona anul·larà l'actuació si es considera que el nivell de col·laboració de l'entitat sol·licitant no és l'adequat.

Normativa aplicable:

  • Conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL). Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
    El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a municipis Fins a 20.000 habitants.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Consultoria econòmica exercici 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 01/01/2023 a 30/09/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència Econòmico-Financera

Tel. 934 022 262
s.assistenciaef@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23293