Fitxa del recurs

Àrea d'Infraestructures i Territori
Territori i parcs naturals

Camins municipals

Elaboració de documents de gestió dels camins municipals amb la finalitat de dotar als ajuntaments d'un instrument fonamental per a la defensa dels camins públics i per clarificar la titularitat (pública o privada) dels camins que integren la xarxa viària del municipi. Inclou els productes següents:
- Inventaris municipals de camins (sense estudi previ)
- Inventaris municipals de camins (partint del Catàleg de camins prèviament redactat)
Queden exclosos els projectes bàsics o constructius de camins municipals (veieu el recurs tècnic "Estudis i projectes de vialitat municipal").
El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de continuïtat, necessitat objectiva i compromís de participació dels agents implicats
- Es valora amb una puntuació alta el producte Inventari de camins municipals (sense estudi previ), en tractar-se de municipis que s'inicien en l'estudi dels camins municipals i, per tant, es considera una necessitat molt alta: [60 punts].
- Es valora amb una puntuació mitja el producte Inventaris municipals de camins (partint del Catàleg de camins prèviament redactat), ja que, tot i que els ens compten amb el Catàleg i/o d'altres estudis de camins associats, i per tant la necessitat objectiva no és tant elevada, es posa en valor el grau de continuïtat i el compromís del agents implicats:[30 punts].
60
Haver demanat l'estudi els 2 anys anteriors i no haver estat concedit
- Una o més sol·licituds d'aquest recurs els 2 anys anteriors i no haver estat concedit.: [20 punts]
- Cap sol·licitud anterior d'aquest recurs: [0 punts]
20
Població
- Menys de 10.000 habitants: [20 punts].
- De 10.000 a 20.000 habitants: [10 punts].
- Més de 20.000 habitants: [0 punts].
20
Requisits de concessió:
Que la sol·licitud presentada s'ajusti a l'objecte del recurs, d'acord a la descripció i condicions de concertació exposades.
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-177-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-177-23.pdf

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros. Per a la resta:
- entre 1.001 i 5.000 habitants: 10%
- entre 5.001 i 20.000 habitants: 20%
- entre 20.001 i 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Altres condicions d'execució i justificació: Al final de l'elaboració del treball es facilitarà una maqueta del document per a revisió i vist i plau formal per part de l'ajuntament. Es preveu un termini màxim de dos mesos, si transcorreguts els quals no s'ha obtingut resposta, s'entendrà que els treballs es donen per acceptats.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 30/04/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures

Tel. 934 022 194
ot.planifacti@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23279