Fitxa del recurs

Àrea d'Infraestructures i Territori
Territori i parcs naturals

Camins municipals

Elaboració de documents de gestió dels camins municipals amb la finalitat de dotar als ajuntaments d'un instrument fonamental per a la defensa dels camins públics i per clarificar la titularitat (pública o privada) dels camins que integren la xarxa viària del municipi. Inclou els productes següents:

- Inventaris municipals de camins (sense estudi previ)
- Inventaris municipals de camins (partint del Catàleg de camins prèviament redactat)

En la sol·licitud assenyaleu la prioritat, 1 o 2, d'acord amb el que especifica a les condicions de concertació.
Queden exclosos els projectes bàsics o constructius (veieu el recurs tècnic "Estudis i projectes de vialitat municipal").

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Ordre de prioritat de l'ens
La prioritat 1 obtindrà 50 punts; la prioritat 2 obtindrà 0 punts.
50
Grau de continuïtat, necessitat objectiva i compromís de participació dels agents implicats
- Es valora amb una puntuació alta el producte Inventari de camins municipals (sense estudi previ), en tractar-se de municipis que s'inicien en l'estudi dels camins municipals i, per tant, es considera una necessitat molt alta: [30 punts].
- Es valora amb una puntuació mitja el producte Inventaris municipals de camins (partint del Catàleg de camins prèviament redactat), ja que, tot i que els ens compten amb el Catàleg i/o d'altres estudis de camins associats, i per tant la necessitat objectiva no és tant elevada, es posa en valor el grau de continuïtat i el compromís del agents implicats: [15 punts].
30
Existència de sol·licitud en catàlegs anteriors
- Per a 1 o més sol·licituds anteriors d'aquest recurs: [10 punts].
- Per a cap sol·licitud anterior d'aquest recurs: [0 punts].
10
Població
- Menys de 10.000 habitants [10 punts].
- De 10.000 a 20.000 habitants [5 punts].
- Més de 20.000 habitants [0 punts].
10

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-180, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-180-22.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Dues sol·licituds, com a màxim, dels recursos següents de la GS d'infraestructures Viàries i Mobilitat: "Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible", "Estudis i plans d'accessibilitat", "Camins municipals" i "Estudis i projectes de vialitat municipal"
Altres condicions: - Al formulari de dades tècniques de la sol·licitud, especifiqueu: Prioritat 1 o Prioritat 2.
- Al final de l'elaboració del treball es facilitarà una maqueta del document per a revisió i vist i plau formal per part de l'ajuntament. Es preveu un termini màxim de dos mesos, si transcorreguts els quals no s'ha obtingut resposta, s'entendrà que els treballs es donen per acceptats.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros. Per a la resta:
- entre 1.001 i 5.000 habitants: 10%
- entre 5.001 i 20.000 habitants: 20%
- entre 20.001 i 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2022: 05/01/2022 a 30/04/2022
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures

Tel. 934 022 194
ot.planifacti@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22035