Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Actuacions per impulsar la cultura participativa

La finalitat d'aquest recurs material és identificar l'ecosistema d'actors que configuren les xarxes de cada municipi que després s'implicaran en els espais, processos i projectes de participació ciutadana, i quina relació de col·laboració i treball en xarxa existeix per afavorir la qualitat democràtica dels processos. L'objectiu és fomentar, des d'una perspectiva inclusiva, el treball en xarxa amb la ciutadania per enfortir els espais de participació ciutadana que els ens locals estan impulsant a través d'una xarxa associativa o ciutadana. El producte final és l'obtenció d'un mapeig d'actors de la xarxa del municipi o territori i les relacions que s'estableixen entre aquests.

El tipus d'actuacions que s'ofereixen són:
- Kit d'eines pràctiques per conèixer l'estat actual de la xarxa associativa/ciutadana d'un municipi.
- Eina de mapeig digital dels actors de la xarxa, amb els rols principals i les relacions que s'estableixen.
- Espai d'intercanvi i capacitació entre els ens locals participants del recurs amb 5 trobades en format presencial i/o online i un espai de treball col·laboratiu a la Comunitat311


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants

Requisits de concessió:
Disposar d'un pla o projecte per a l'enfortiment i l'apoderament de la ciutadania en previsió o en funcionament (projecte de la xarxa amb la que es vol treballar, foment del teixit associatiu, altres..)
Si l'ens local ja té una diagnosi finalitzada o bé en elaboració en el moment de presentar la sol·licitud, cal adjuntar-la al tràmit. Aquesta diagnosi haurà d'haver-se elaborat durant el termini màxim de 3 anys a aquesta sol·licitud.
Per a qualsevol sol·licitud d'aquest recurs, l'ens ha de disposar d'un/a tècnic/a referent en participació que es faci responsable de la implementació del recurs i pugui assistir a totes les trobades.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-211-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-211-23.pdf

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 03/07/2023 a 31/10/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Agenda 2030 i Participació

Tel. 934 723 027
s.agenda2030p@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23265