Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Suport en matèria urbanística

Suport divers en matèria urbanística, orientat a la millora de l'acció dels governs locals en l'exercici de les
seves competències, tot vetllant per la qualitat tècnica i jurídica de les seves actuacions.
Inclou, per exemple:

- Suport a la implementació d'ordenança intervenció en l'us del sòl i l'edificació
- Suport a la constitució del patrimoni públic de sòl i habitatge
- Urbanisme i salut: estudis de diagnosis i propostes
- Redacció d'informes i assistència tècnica i jurídica en matèria urbanística
- Estudis o treballs sectorials en matèria urbanística (que no formin part integrant d'instruments de planejament o gestió)

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de problemàtica i urgència de la temàtica objecte de sol·licitud
Es valoren diferenciadament, en base a la informació facilitada per l'ens local, els següents paràmetres, ponderats cadascun segons un triple grau de valoració (alt/mitjà/baix):
- Importància o gravetat de la temàtica objecte de l'actuació [20 punts]
- Urgència o prioritat per a la seva materialització [10 punts]
30
Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la sol·licitud
Es valoren diferenciadament, en base a la informació facilitada per l'ens local, els següents paràmetres, ponderats cadascun segons un triple grau de valoració (alt/mitjà/baix):
- Grau de viabilitat de que l'actuació es pugui portar a terme en les condicions previstes [8 punts]
- Eficiència de l'actuació (proporcionalitat entre els recursos a invertir i el resultat assolible), cas de portar-se a terme [8 punts]
- Claredat i coherència tècnica en la definició de l'actuació [7 punts]
- Corresponsabilitat de l'ens en el desenvolupament de l'actuació [7 punts]
30
Variables de qualitat de la sol·licitud: abast supralocal, innovació, transferibilitat, etc.
Es valoren diferenciadament, en base a la informació facilitada per l'ens local, els següents paràmetres (que, més enllà de resoldre la necessitat plantejada, atorguen a l'actuació elements de qualitat addicionals) , ponderats cadascun segons un triple grau de valoració (alt/mitjà/baix):
- Abast supralocal de l'actuació [5 punts]
- Contingut innovador [5 punts]
- Transferibilitat més enllà de l'ens local destinatari [5 punts]
- Altres variables que comportin atributs o valor afegit [5 punts]
20
Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin menys població
Es valora, en funció del nombre d'habitants de l'ens, assignant major puntuació als municipis amb menor població (en un escalat de set trams, amb major prevalença dels de menys de 20.000 habitants): fins a 1.000 habitants [20 punts]; de 1.001 a 2.500 habitants [18 punts]; de 2.501 fins a 5.000 habitants [16 punts]; de 5.001 a 10.000 habitants [14 punts]; de 10.001 a 20.000 habitants [12 punts]; de 20.001 a 50.000 habitants [6 punts]; mes de 50.000 habitants [0 punts]
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-172-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-172-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Dues per ens en aquest recurs.
Altres condicions: - L'assistència tècnica i jurídica en relació a expedients urbanístics no inclou la incoació i tramitació de l'expedient administratiu, ni l'autoria dels informes preceptius associats als referits expedients.
- En relació amb els estudis sectorials, en cas de concurrència del contingut de l'estudi amb l'àmbit d'actuació d'altres departaments de la corporació, es valorarà conjuntament el destí adequat de la sol·licitud.
- Per actuacions d'abast supralocal, cal que l'ens sol·licitant es posi en contacte amb la unitat prestadora abans de formular la sol·licitud.
- Les actuacions de suport en matèria urbanística relatives a urbanitzacions amb dèficits urbanístics cal sol·licitar-les a través del recurs "Estratègies i instruments urbanístics per urbanitzacions amb dèficits"

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, amb les modificacions posteriors; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, i les modificacions posteriors; Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística;Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/10/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Urbanisme

Tel. 934 020 648
s.urbanisme@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23261