Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Suport als serveis locals d'habitatge

Suport econòmic a projectes que permetin mantenir i reforçar els serveis locals d'habitatge dirigits a ampliar l'oferta de lloguer assequible al municipi i/o a rehabilitar i millorar energèticament el parc d'habitatges existent al municipi per aquells ens locals que tinguin conveni vigent amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) per a la gestió del programa de mediació per al lloguer social i/o encàrrec de gestió de l'Oficina Local d'Habitatge (OLH) i/o conveni d'Oficina de Rehabilitació Municipal/Comarcal, i estiguin adherits a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge (XSLH) de Diputació de Barcelona.

Per aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

L'ajut es calcula multiplicant el total de l'aportació anual per un coeficient d'actuacions practicades, on el total de l'aportació anual es composa de:

a) L'aportació anual base s'estableix segons el tram poblacional de l'ens destinatari on el volum de la població es correspon amb la suma de la població de l'ens destinatari, més la població dels municipis de la seva àrea d'influència.

b) L'aportació anual variable es fixa per a cada ens destinatari en funció de la seva ràtio de:
- Estructura. Integritat de prestació de serveis d'habitatge, segons es disposi, en conveni amb l'AHC, d'OLH i/o Borsa de lloguer i/o Oficina de Rehabilitació Municipal/Comarcal.
- Borses d'habitatge. Nombre d'habitatges gestionats en relació a la mitjana ponderada del total d'habitatges gestionats a les Borses de Mediació de Lloguer Social (BMLLS).


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-23, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/360028585/C3-002-23.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-054, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-054-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 30/04/2024
Altres condicions d'execució i justificació: En l'apartat de projectes dirigits a ampliar l'oferta de lloguer assequible, hi poden concórrer projectes que contribueixin a la creació, enfortiment, difusió i/o gestió de programes de mediació per al lloguer assequible del parc residencial privat (borses), i projectes que contribueixin a facilitar l'augment de la confiança i l'interès de les persones propietàries per l'opció del lloguer assequible.

En l'apartat de projectes dirigits a rehabilitar i millorar energèticament el parc d'habitatges existent al municipi, hi poden concórrer projectes que contribueixin a la creació, enfortiment, difusió i/o gestió d'actuacions de rehabilitació i millora energètica del parc existent d'habitatges privats, projectes que contribueixin a facilitar l'augment de la confiança i l'interès de les persones propietàries per la rehabilitació i millora energètica del parc d'habitatges, i projectes impulsats des dels ens locals que facilitin a una persona propietària o a una comunitat de propietaris l'obtenció de la documentació tècnica requerida per a accedir a les subvencions públiques, convocades per la Generalitat de Catalunya o per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, del programa de millora energètica a nivell d'edifici de tipologia residencial col·lectiva o del programa de millora en l'eficiència energètica en habitatges i que no siguin subvencionables per aquestes convocatòries.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2007, de 28 de desembre, reguladora del dret a l'habitatge;Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, amb les modificacions posteriors; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, i les modificacions posteriors; Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel. 934 022 932
o.habitatge@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23133