Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Supervisió d'equips de serveis socials bàsics

Dins de les diferents competències dels professionals tècnics i de suport dels equips bàsics dels serveis socials municipals hi ha l'atenció a persones i famílies en situació de dificultat social. El servei de supervisió ofereix suport per a què els tècnics i les tècniques puguin desenvolupar la seva tasca d'una manera més objectiva, així com aprofundir en els aspectes emocionals que inevitablement intervenen quan es treballa amb persones i amb el seu malestar. La supervisió és un espai de trobada, intercanvi i reflexió per cercar, entre els professionals, diferents enfocaments del diagnòstic social, així com estratègies en la intervenció amb les persones usuàries.
També es treballa el posicionament d'aquests professionals respecte l'equip i la mateixa organització.

Aquests espais de supervisió són conduïts per professionals amb formació i experiència en aquest camp. Es contemplen 18 hores màximes de supervisió.
Les sessions es realitzaran de forma presencial o telemàtica segons la proposta metodològica específica i/o el que assenyalin els protocols preventius de salut en cada moment.

Els objectius d'aquest recurs són:
- Donar suport professional per a la recerca de diferents enfocaments de diagnòstic així com diferents metodologies i estratègies d'actuació sobre el cas.
- Treballar i reforçar les dinàmiques dels equips, les competències professionals i relacionals, així com les qüestions organitzatives que ajudin a millor la comunicació, la interrelació dels equips i la coordinació professional.

La prioritat dels objectius serà consensuada entre el o la responsable de l'equip, el propi equip i el o la professional que conduirà l'espai.

Les sessions i activitats es realitzaran de forma presencial o telemàtica segons la proposta metodològica específica i/o el que assenyalin els protocols preventius de salut en cada moment.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Requisits de concessió:
Existència d'un grup mínim de 8 professionals o acceptar la participació en un grup format per l'agrupació de municipis
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-039-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-039-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Compromís d'assistència a un 80% de les sessions.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Suport als Serveis Socials Bàsics

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23253