Fitxa del recurs

Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial
Governs digitals

SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital

Es dona suport a la modernització i la transformació digital dels ens locals a través de la implantació de metodologies organitzatives i de plataformes de tramitació electrònica per millorar la seva gestió interna de forma més eficient i sistemàtica, tot enfortint i simplificant els canals de relació telemàtica amb la ciutadania.

El conjunt de serveis d'administració digital inclosos en el recurs són:
- Implantació del model de treball e-SET i de les seves eines: registre i gestor d'expedients electrònics
- Integració progressiva amb la resta de serveis i sistemes telemàtics oferts per la Diputació de Barcelona i amb els del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) com ara els següents: e-NOTUM, e-TAULER, EACAT, e-TRAM, e-FACT, MUX, VIA OBERTA i altres que es puguin incorporar en el futur
- Suport permanent als ens locals, tant en la part funcional com en temes d'administració digital.

Es tracta d'un recurs de prestació continuada que està subjecte a les especificacions determinades en les seves condicions d'accés: www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-188-23_Condicions_acces.pdf

Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.

Es tracta d'un recurs transversal que es presta en col·laboració amb la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius i l'Oficina de Patrimoni Cultural.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Acceptació de les condicions d'accés del recurs SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital de la Diputació de Barcelona
Disponibilitat de recursos econòmics i tècnics per part de la Diputació
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-188-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-188-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Condicions d'accés al recurs, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-188-23_Condicions_acces.pdf

Les mancomunitats només poden ser destinatàries d'aquest recurs quan el nombre de treballadors públics sigui inferior a cinquanta a la seva Relació de llocs de Treball.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - Fruit de la fase de diagnosi prevista en les condicions del servei, es poden identificar mancances tant tecnològiques com organitzatives que dificultin la continuïtat del projecte. En aquest cas, el Gabinet d'Innovació Digital proposarà a l'ens destinatari les mesures a adoptar i el termini per a realitzar-les, així com les mesures de suport que, si escau, se li ofereixin des de la Diputació de Barcelona que puguin ser del seu interès.
Si passat aquest termini, les mancances tecnològiques i/o organitzatives persisteixen i no es pot garantir la correcta implantació del projecte, el Gabinet d'Innovació Digital podrà iniciar els tràmits per a la revocació del suport sens perjudici que l'ens destinatari pugui tornar-lo a sol·licitar.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
    Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
    Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalizació i sostenibilitat de l'administració Local
    El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a municipis Fins a 20.000 habitants.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 03/07/2023 a 31/12/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Desenvolupament i manteniment d'eines informàtiques

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gabinet d'Innovació Digital

Tel. 934 022 803
gb.innovaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23250