Fitxa del recurs

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.
Innovació i governs digitals

SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital

Es dona suport a la modernització i la transformació digital dels ens locals a través de la implantació de metodologies organitzatives i de plataformes de tramitació electrònica per millorar la seva gestió interna de forma més eficient i sistemàtica, tot enfortint i simplificant els canals de relació telemàtica amb la ciutadania.

El conjunt de serveis d'administració digital inclosos en el recurs són:
- Implantació del model de treball e-SET i de les seves eines: registre i gestor d'expedients electrònics
- Integració progressiva amb la resta de serveis i sistemes telemàtics oferts per la Diputació de Barcelona i amb els del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) com ara els següents: e-NOTUM, e-TAULER, EACAT, e-TRAM, e-FACT, Iarxiu, MUX, VIA OBERTA i altres que es puguin incorporar en el futur
- Suport permanent als ens locals, tant en la part funcional com en temes d'administració digital.

Es tracta d'un recurs de prestació continuada que està subjecte a les especificacions determinades en les seves condicions d'accés:www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-179-21_Condicions_acces.pdf

Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.

Es tracta d'un recurs transversal que es presta en col·laboaració amb la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius i l'Oficina de Patrimoni Cultural.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
No disposar de gestor d'expedients amb documents autèntics que requereixen d'un procés de migració
Acceptació de les condicions d'accés del recurs SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital de la Diputació de Barcelona
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Condicions d'accés al recurs, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-179-21_Condicions_acces.pdf

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La priorització de l'inici de la fase de diagnosi es realitzarà tenint present els criteris de ponderació següents:
- Municipis amb població inferior o igual a 1.000 habitants: 30 punts.
- Municipis d'entre 1.001 i 3.000 habitants: 15 punts.
- Municipis d'entre 3.001 i 5.000 habitants i EMD: 10 punts.
- Ens locals que comparteixen o acumulen funcions de secretaria-intervenció quan un d'ells tingui la metodologia e-SET implantada o sigui sol·licitada per ambdós: 25 punts.
- Ens locals sense solució de gestor digital d'expedients implantada: 15 punts.
- Ens locals que formen part de la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM): 10 punts.
- Ens locals amb la metodologia e-SET implantada: 5 punts.
- Fruit de la fase de diagnosi prevista en les condicions del servei, es poden identificar mancances tant tecnològiques com organitzatives que dificultin la continuïtat del projecte. En aquest cas, el Gabinet d'Innovació Digital proposarà a l'ens destinatari les mesures a adoptar i el termini per a realitzar-les, així com les mesures de suport que, si escau, se li ofereixin des de la Diputació de Barcelona que puguin ser del seu interès.
Si passat aquest termini, les mancances tecnològiques i/o organitzatives persisteixen i no es pot garantir la correcta implantació del projecte, el Gabinet d'Innovació Digital podrà iniciar els tràmits per a la revocació del suport sens perjudici que l'ens destinatari pugui tornar-lo a sol·licitar.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Pendent d'aprovació Pendent d'aprovació
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Desenvolupament i manteniment d'eines informàtiques

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gabinet d'Innovació Digital

Tel. 934 022 803
gb.innovaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22261