Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Igualtat i sostenibilitat social

Serveis d'intervenció socioeducativa

Suport al disseny de serveis d'intervenció socioeducativa (infància i adolescència en risc i les seves famílies) implementant el nou model impulsat des de la Generalitat de Catalunya.

L'objectiu del nou model és situar la família com a unitat social bàsica que vetlla per la protecció i el desenvolupament dels seus membres, amb possibilitats de millora i canvi, tenint en compte els diferents nivells de risc. El model inclou el disseny de:

- Servei de suport a les famílies amb infants de 0-3 anys en situació de risc.
- Servei d'atenció diürna (de 4 a 15 anys).
- Servei d'Intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc (de 0 a 17 anys)
- Servei d'acompanyament socioeducatiu per adolescents en situació de risc (de 16 a 17 anys)
- Servei d'intervenció socioeducativa itinerant (de 0 a 17 anys).

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Existència d'estructura o recursos propis de l'ens
- Si existeix una figura referent del projecte amb una dedicació igual o superior a 2,5 hores setmanals: [50 punts].
- Si la persona referent assumeix parcialment la coordinació, menys de 2,5 hores setmanals: [25 punts].
- Si no disposa d'aquesta persona o no posa nombre d'hores: [0 punts].
50
Grau d'adequació de la sol·licitud als objectius del recurs tècnic que s'ofereix
- L'ens local presenta i descriu els objectius i resultats esperats i aquest projecte de suport està ben justificat i és coherent amb el que s'ofereix: [50 punts].
- No hi ha un projecte prou sòlid però es presenten algunes informacions mínimes sobre què es vol treballar i en quina direcció: [25 punts].
- No hi ha cap informació que justifiqui la demanda: [0 punts].
50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-038-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-038-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una entre els recursos tècnics del Servei d'Atenció Dependència i Vulnerabilitat Social excloent: Els espais de millora contínua dels plans locals de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles; Espais de millora en l'àmbit de salut mental; Espais de millora en l'àmbit de les persones amb discapacitat; Suport a la implantació i avaluació de la "Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans" (espais de millora); el Grup de treball contra els maltractaments a les persones grans i Municipi cuidador.
Altres condicions: Recurs recomanat per a ens locals de més de 10.000 habitants.
Per a municipis de menys de 10.000 habitants caldrà que l'ens local informi de la sol·licitud i necessitat concreta a la seva Àrea Bàsica.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials;
    Llei 14/2010 de 27 de maig dels drets i les oportunitats de la infància i adolescencia
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Atenció, Dependència i Vulnerabilitat Social

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23248