Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Comerç i consum

Servei de mediació en consum

Foment de la resolució extrajudicial de conflictes en matèria de consum mitjançant el procediment de mediació dels ens locals de la demarcació de Barcelona que disposin de servei públic de consum.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants eventuals usuaris del servei
- Ens locals amb població fins a 50.000 habitants [5 punts].
- Ens locals amb població entre 50.001 i 100.000 habitants [20 punts].
- Ens locals amb població entre 100.001 i 150.000 habitants [30 punts].
- Ens locals amb població de més de 150.000 habitants [40 punts].
40
Realització de mediació segons el directori de serveis públics de consum de l'Agència Catalana del Consum
- Es puntuarà als ajuntaments que realitzen funcions de mediació segons el Directori de Serveis Públics de Consum (SPC) de Catalunya (http://consum.gencat.cat/ca/inici/) amb [35 punts].
35
Grau de participació d'electes i personal tècnic de l'ens local en les activitats programades per la Xarxa Local de Consum
- Per col·laboracions escrites al butlletí "L'Aparador", per col·laboració [2 punts].
- Per participar en el Cercle de Comparació OMIC, per cada sessió [2 punts].
- Per participar de manera activa a la comunitat de pràctiques CV_CONSUM, per cada 5 participacions [1 punt].
- Per assistir a accions formatives organitzades per la xarxa, per sessió [1 punt].
25
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Els ajuntaments que sol·licitin el recurs han d'estar adherits a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-020, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-020-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum (modificat pel Decret 261/2019); Llei 22/2010 de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya; Reial Decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei general per la defensa dels consumidors i usuaris; Llei 44/2006, de 29 de desembre, de millora de la protecció de consumidors i usuaris
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei de Suport a les Polítiques de Consum

Tel. 934 022 130
s.suportpolc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23245