Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Sensibilització vers les relacions igualitàries

Activitats de sensibilització i prevenció emmarcades en tres grans eixos temàtics: fomentar la igualtat i l'equitat de gènere i l'apoderament de les dones, sensibilitzar vers la diversitat sexo-afectiva i de gènere i envers la LGTBIfòbia i lluitar per l'erradicació de totes les violències masclistes.

S'ofereixen activitats de sensibilització en el marc de les campanyes següents:
- 8 de març, Dia Internacional de les Dones (per motius de calendari, la data límit per sol·licitar aquesta modalitat és el dia 20/01/2023).
- 17 de maig, Dia Internacional contra la Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia o 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual.
- 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones

Podeu consultar l'oferta d'activitats a l'enllaç següent: Dossier activitats 2023 www.diba.cat/documents/232140/381661887/Accions+sensibilitzaci%C3%B3+igualtat+23.pdf/716e22e6-1b91-0a16-8992-88d10b3def02?t=1671788239664


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Designar una persona referent per interlocutar entre l'entitat prestadora i els col·lectius o persones participants.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-055-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-055-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Dues per ens local. L'ens local pot triar una o dues campanyes. Cada sol·licitud anirà acompanyada d'un únic formulari adjunt i una entrada al PMT.
Altres condicions: - Per motius de calendari, la data límit per sol·licitar accions corresponents a la campanya del 8 de març és el dia 20/01/2023.
- En el cas de consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals i entitats municipals descentralitzades hauran de realitzar l'activitat en municipis inferiors als 20.000 habitants, sempre i quan aquests ajuntaments no hagin presentat també sol·licitud de recurs d'activitat per a la mateixa campanya.
- L'ens local sol·licitant es farà càrrec de: buscar un espai adequat, apte i en bones condicions per realitzar l'acció, gestionar les inscripcions i donar compliment a la normativa en matèria de protecció de dades personals, imatge, autoria i, en general, aquells que puguin concórrer en el desenvolupament de les activitats

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes;Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a Garantir els Drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals i per a Erradicar l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les dones a erradicar la violència masclista; Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina de Polítiques d'Igualtat

Tel. 934 049 095
o.politiquesigualtat@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23242