Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Publicacions d'àmbit local

Donar suport a les publicacions que tinguin un interès de recuperació històrica (memòria, costums, tradicions, personatges...), divulgació cultural i/o científica dins de l'àmbit local.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Qualitat intel·lectual de l'obra i idoneïtat vers el municipi
Grau d'acompliment:
- Molt alt:[50 punts].
- Alt: [35 punts ].
- Mitjà: [20 punts].
- Baix: [5 punts].

Es valoren aquelles obres que posen en valor la memòria del municipi tant des del punt de vista de recuperar-ne la seva història, com aspectes relacionats amb tradicions populars i culturals, o altres valors més de caire naturalista, paisatgista i del territori en general, sempre i quan tinguin un valor intel·lectual i un interès per al municipi que els proposa. També es valora el prestigi en el camp temàtic de la publicació dels autors proposats.
50
Correcta definició del projecte editorial
Grau d'acompliment:
- Molt alt: [30 punts]
- Alt: [20 punts ]
- Mitjà: [10 punts]
- Baix: [5 punts]

Es valora la coherència i equilibri entre el contingut del projecte presentat, les seves característiques formals i el pressupost presentat. També es valora la correcta definició del calendari del projecte que permeti la seva execució dins dels terminis que estableix el recurs.
30
Població del municipi. Es prioritzaran els municipis amb població menor a 5.000 habitants
S'atorga una puntuació inversament proporcional a la població del municipi, de manera que un municipi amb 5.000 o més habitats obtindria 0 punts i un municipi amb 1 habitant obtindria 10 punts.
10
El projecte editorial contempla una versió digital del llibre que es posarà a l'abast del públic
Grau d'acompliment:
- Si [10 punts].
- No [0 punts].
Es valora que el projecte editorial contempli la versió digital del llibre i que aquesta es posi a l'abast del públic.
10
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50.
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-207-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-207-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - No són objecte d'aquest recurs les publicacions periòdiques ni la reimpressió d'obres ja existents.
- No s'atendran les sol·licituds d'aquells ens locals que hagin obtingut aquest mateix recurs en la convocatòria del Catàleg immediatament anterior.
- L'ens local es compromet a cedir a la Diputació de Barcelona 25 exemplars de la publicació per a usos protocol·laris i per a venda a la Llibreria de la Diputació de Barcelona. En aquest sentit, l'ens local haurà de comunicar el preu de venda al públic de la publicació.
- L'ens local es compromet a incloure a la pàgina de crèdits de la publicació la llegenda "Amb el suport de la Diputació de Barcelona", acompanyada del logotip de la Diputació de Barcelona en la seva articulació horitzontal. Aquest logotip es pot obtenir a la pàgina web: https://imatgecorporativa.diba.cat/marca. L'ens sol·licitant haurà d'enviar un document PDF d'aquesta pàgina de crèdits, per a la seva validació a l'adreça: sicdepe.cataleg@diba.cat
- L'ens local es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, amb suficient antelació, la possible celebració d'un acte de presentació de la publicació.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 2.

Import màxim d'ajut: 4.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024
Altres condicions d'execució i justificació: El lliurament dels 25 exemplars de la publicació per a usos protocol·laris i per a venda a la llibreria de la Diputació de Barcelona, serà condició prèvia imprescindible per tal de tramitar la justificació de l'ajut econòmic.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei Planificació i Serveis Editorials

Tel. 934 049 414
comunicacio.diba@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23231