Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Promoció de la igualtat de tracte i la no-discriminació

Acompanyament i suport tècnic als ens locals en el disseny, elaboració i implementació d'accions per a la promoció de la igualtat de tracte i la no-discriminació, prevenció del racisme, xenofòbia i altres formes d'intolerància, amb la incorporació al context municipal dels principis i obligacions de la Llei 19/2020 de 30 de desembre d'Igualtat de tracte i no-discriminació. Aquestes accions contribueixen a afrontar les desigualtats des d'un enfocament transversal i interseccional, promouen la cohesió social, la convivència i garanteixen el dret a la ciutat. Aquest enfocament en totes les polítiques i pràctiques municipals és condició prèvia per no-discriminar i garantir la igualtat de tracte i poder oferir respostes efectives.
Actuacions:
1. Diagnosi interna de l'organització municipal per a la igualtat de tracte i la no-discriminació:
- Anàlisi de pràctiques de l'administració local, cultura organitzativa i coneixements i necessitats del personal tècnic en la matèria.
- Identificació de recursos, recollida i ordenació de les accions en funcionament per superar la duplicitat i configurar una aproximació transversal i integrada.
2. Diagnosi territorials entorn l'estat de les discriminacions a la ciutat. Centrat en la igualtat en l'accés i usos dels serveis, percepció ciutadana, activisme i sensibilitat existent.
3. Programes específics per a la no-discriminació i igualtat de tracte. Suport als ens locals per a la redacció de programes que permetin promoure els drets humans a la ciutat, abordar el racisme, la xenofòbia i altres formes d'intolerància i garantir serveis des del principi de la igualtat de tracte i no-discriminació.
4 Assessorament tècnic en la creació d'oficines i/o serveis per garantir la igualtat de tracte i no-discriminació. Tenen per finalitat la garantia, atenció i reparació dels drets vulnerats, vexacions o agressions.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabilitat de l'actuació
- Adequació i ajust de la demanda a la realitat de l'ens locals: lideratge polític i tècnic, estructura interna, dinàmiques locals, trajectòria, etc.: [15 punts].
- Estructura per a la coordinació i el desplegament: [10 punts].
- Disponibilitat de recursos interns (materials i humans) per portar a terme l'actuació: [10 punts].
- Continuïtat del projecte més enllà del suport tècnic: [10 punts].
- Existència d'estudis, diagnòstics, programes i/o d'actuacions prèvies en l'àmbit objecte del projecte i suports anteriors de la Diputació en l'àmbit de la convivència i la diversitat: [5 punts].
50
Grau de qualitat tècnica del projecte
- Qualitat de la redacció, estructuració del contingut i claredat en la informació: [5 punts].
- Descripció completa de l'actuació a realitzar, justificació, mitjans i calendari: [10 punts].
- Existència d'indicadors de seguiment i avaluació: [10 punts].
25
Transversalitat i treball en xarxa
- Participació d'altres àrees de l'ens local: [10 punts].
- Participació social i dels agents socials del territori: [10 punts].
- Col·laboracions i/o convenis amb organismes o institucions afins al projecte: [5 punts].
25
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-053-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-053-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - L'ens local només podrà escollir una actuació (veure formulari de dades tècniques)
- L'assessorament tècnic a la creació d'oficines i serveis només s'adreça a municipis majors de 50.000 habitants i consells comarcals.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: En cas que el Servei sol·liciti a l'ens local documentació necessària per al desenvolupament del suport, aquest disposa d'un termini màxim de 2 mesos per a presentar-la. Aquesta condició és considera una activitat necessària

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Altra normativa vinculada:
  - Constitució espanyola (art. 9n in 14)
  - Directiva 2003/43/CE, d'aplicació del principi d'igualtat de tracte per a les persones amb independència del seu origen.
  - Directiva 2000/78/CE, d'establiment d'un marc general per a la igualtat de tracte en el treball.
  - Llei 62/2003 de 30 de desembre de mesures fiscals, administratives i d'ordre social (art. 27- 28, 29-33, 34-43) aporta mesures concretes per a la igualtat de tracte i reconeixement de la discriminació per qüestions de gènere, origen social o ètnic, religió o creences, discapacitat, edat i orientació sexual.
  - Estatut d'Autonomia, LO 6/2006 (art.40)
  - Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida

Tel. 934 022 713
s.convivencia.divers@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23224