Fitxa del recurs

Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública
Comerç i consum

Projectes singulars de suport del teixit comercial, mercats i fires locals

Suport econòmic a projectes innovadors i/o disruptius que donin resposta a una necessitat específica i que contribueixen a incrementar la millora i modernització del teixit comercial, mercats, fires locals i estiguin alineats amb els objectius de l'Agenda 2030.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Idoneïtat i objecte del projecte
- Descripció i adaptació de l'actuació a les necessitats: [fins a 10 punts]
(Descripció de la necessitat, adaptació de la necessitat a l'ens destinatari, contextualització del projecte, descripció d'objectius, encaix del projecte al territori)
- Grau de desenvolupament del projecte: [fins a 10 punts]
(Fases d'elaboració i execució, resultats esperats, impacte sobre teixit comercial i metodologia)
- Concreció de les propostes: [fins a 10 punts]
(Descripció, pressupost i calendari de les propostes)
- Anàlisi, diagnosi i estratègia prèvia definida en algun estudi o documents estratègics locals (plans estratègics, Pla d'Actuació Municipal, etc.): [fins a 5 punts]
- Supramunicipalitat del projecte: [fins a 5 punts]
40
Coherència tècnica amb els resultats esperats
- Objectius en coherència amb els resultats: [fins a 5 punts]
- Desenvolupament d'indicadors o d'altres mecanismes de seguiment: [fins a 5 punts]
- Grau d'alineació amb els ODS: [fins a 10 punts]
- Fins a 3 ODS: [5 punts]
- Més de 3 ODS: [10 punts]
20
Capacitat de l'ens, econòmica, tècnica i organitzativa
- Transversalitat del projecte: [fins a 10 punts]
(Participació d'altres àrees de l'ens)
- Pressupost adequat a la dimensió de l'actuació per executar el projecte: [fins a 5 punts]
- Implicació dels agents locals (associacions, empreses, entitats, ciutadania, etc.): [fins 5 punts]
20
Grau d'innovació del projecte
- Resultats innovadors en matèria de teixit comercial: [fins a 10 punts]
- Incorporació de nova metodologia per donar resposta als objectius: [fins a 5 punts]
- Inexistència d'una projecte similar a la demarcació de Barcelona: [fins a 5 punts]
20
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40.
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-089-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-089-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Dues per ens.
Altres condicions: Sol·licitud incompatible amb el recurs de cooperació comercial entre ens locals pel mateix objecte.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 40%


Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2. A excepció de: No es consideren elegibles les despeses de desplaçament; tiquets d'aparcament; premis i obsequis; despeses de restauració i productes d'alimentació que s'hagin fet servir en les actuacions.
Capítol 4
Import màxim d'ajut: 20.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-025, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-025-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9 de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina de Suport al Teixit Comercial Local

Tel. 934 049 216
o.suport.comerc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23222