Fitxa del recurs

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme
Economia i treball

Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local

Suport econòmic a projectes que tinguin per objectiu la dinamització del mercat de treball local, inclosos en l'àmbit de les actuacions estratègiques per fer front a la conjuntura actual del mercat de treball, preferentment emmarcades en la dimensió de prosperitat de l'Agenda 2030: progrés econòmic i social, digitalització i medi ambient.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica de l'actuació. Caldrà un mínim de 4 punts sobre 10 en aquest criteri per obtenir finançament
- Adequació. Valoració de l'adequació de l'actuació a les necessitats del territori, analitzant els antecedents i la seva justificació. Puntuació màxima [20 punts].
- Coherència. Valoració dels objectius previstos en relació als resultats a assolir i la metodologia de treball plantejada. Puntuació màxima [25 punts].
- Viabilitat. Valoració de la programació de les activitats previstes, així com de la seva vinculació amb el pressupost previst i els recursos a emprar per portar-les a terme. Puntuació màxima [20 punts].
- Seguiment i avaluació. Valoració dels mecanismes i instruments plantejats per fer el seguiment i l'avaluació de l'actuació. Puntuació màxima [5 punts]
- Innovació. Valoració dels elements innovadors que incorpora l'actuació. Puntuació màxima [5 punts].
- Incorporació de la perspectiva de gènere. Puntuació màxima [5 punts]
80
Situació socioeconòmica del territori (índex sintètic)
Amb una puntuació màxima de 10 punts, sorgeix de l'elaboració d'un índex sintètic amb les variables següents:
- Població de 16 a 64 anys segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font INE, amb una puntuació màxima de [2,00 punts].
- Centres de cotització segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font INSS, amb una puntuació màxima de [0,50 punts].
- Treballadors autònoms segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font INSS, amb una puntuació màxima de [0,50 punts].
- Taxa d'atur registrat estimat segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font HERMES, amb una puntuació màxima de [4,50 punts].
- Renda familiar disponible per càpita segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font HERMES, amb una puntuació màxima del [2,50 punts].
10
Grau de concertació territorial (supramunicipalitat) i grau de consolidació (model d'agències)
- Actuacions municipals, actuacions supramunicipals no coherents [0 punts].
- Actuacions que apleguin 2 municipis [2 punts].
- Actuacions que apleguin 3 municipis [4 punts].
- Actuacions que apleguin 4 municipis [6 punts].
- Actuacions que apleguin 5 o més municipis, actuacions de Consorcis i Mancomunitats que tinguin com a objecte el desenvolupament econòmic local, actuacions d'àmbit comarcal que se sobreposin amb actuacions amb el mateix objecte que portin a terme municipis del territori en qüestió [8 punts].
- Actuacions d'Agències de desenvolupament econòmic reconegudes per la GSPEiO, actuacions d'àmbit comarcal que no se sobreposin amb actuacions amb el mateix objecte en el territori en qüestió [10 punts].
10
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-001-23.pdf

Per a actuacions que impliquin l'execució conjunta entre diversos ens locals, s'ha d'adjuntar el formulari d'actuació conjunta i una carta d'adhesió per a cada ens. Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/379305522/Informacio_Execucio_Conjunta_Carta_adhesio.pdf

Per actuacions supramunicipals, cal adjuntar l'acreditació documental de l'acord de concertació.
En el cas d'actuacions d'execució conjunta, cap ens podrà tenir una participació superior al 80% del cost total de l'actuació.
Més informació: www.diba.cat/es/web/economieslocals
Altres condicions: - Es poden incloure accions de formació professionalitzadora.
- Cost mínim: 10.000 euros.
- Cost màxim: en cas d'actuacions municipals, 80.000 euros; en cas d'actuacions supramunicipals, 110.000 euros.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 40%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Despeses directes elegibles:
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc.
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc.

Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost de despeses directes elegibles.
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-036, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-036-23.pdf
Període d'execució i justificació: Pluriennal, 01/01/2023 a 31/12/2024
Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2023; segona, 02/01/2024 a 15/11/2024
Justificació final: 02/01/2025 a 31/03/2025
Altres condicions d'execució i justificació: - En el cas d'actuacions d'execució conjunta, cap ens pot tenir una participació superior al 80% del cost total de l'actuació.
- A efectes de justificació de la despesa, el cost total ha de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat pel coeficient 0,60. Per a un cost total justificat inferior, s'ha de informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- Més informació: www.diba.cat/web/economieslocals

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei de Mercat de Treball

Tel. 934 022 538
s.mercattreball@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23218