Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Territori i parcs naturals

Prevenció incendis forestals: Projectes de franges/parcel·les d'urbanitzacions i nuclis de població

Redacció d'un document tècnic executiu per a la reducció de la densitat d'arbrat i per a l'estassada de sotabosc, que conté la informació necessària per executar l'obertura i manteniment, tal com estableix la legislació vigent en matèria de prevenció d'incendis forestals, dels àmbits:
- La franja exterior de protecció d'urbanitzacions i altres nuclis de població, situats en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta
- Les parcel·les de titularitat municipal ubicades dins del perímetre de la franja exterior de protecció de nuclis de població (excepte els nuclis delimitats com a Trama Urbana Consolidada - TUC - i els dels municipis que estant obligats a disposar de delimitació de TUC, no la tinguin definida) i d'urbanitzacions, situades en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta.

La sol·licitud ha de ser integral i ha d'incloure la franja exterior de protecció i les parcel·les de titularitat municipal, si n'hi ha, de forma conjunta. Només es podrà sol·licitar separadament el projecte de parcel·les per a urbanitzacions o nuclis de població que disposin d'un projecte de:
- Franja redactat o contractar per la Diputació de Barcelona, i els resti pendent el de parcel·les
- Parcel·les redactat o contractat per la Diputació de Barcelona, i s'hi hagin incorporat noves parcel·les municipals per causes sobrevingudes

Consisteix en:
1.- La redacció d'un document amb:
- Criteris tècnics per a l'establiment del traçat de la franja perimetral
- Inventari forestal
- Mètodes de tractament de la vegetació
- Pressupost
- Estudi bàsic de seguretat i salut
- Cartografia associada a l'actuació
2.- La presentació a l'ajuntament del document redactat. A càrrec de tècnics habilitats per la Diputació de Barcelona
3.- El lliurament a l'ajuntament d'una còpia del document en paper i en format digital editable

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Vulnerabilitat de la urbanització o del nucli de població sol·licitat
Es valora la vulnerabilitat de les urbanitzacions o dels nuclis de població tenint en compte el creuament de dades d'orientació, pendent mitjà del terreny i grau de cobertura del sòl.
- Molt alta [30 punts].
- Alta [25 punts].
- Mitjana [20 punts].
- Mitjana baixa [15 punts].
- Baixa [10 punts].
- Molt baixa [5 punts].
30
Existència d'antecedents de suport tècnic
Es prioritzaran les urbanitzacions o els nuclis de població que han estat desestimats per puntuació més baixa i manca de recursos en convocatòries d'aquest recurs o equivalents dels 3 darrers Catàlegs de serveis.
- Desestimats en 3 ocasions [30 punts].
- Desestimats en 2 ocasions [15 punts].
- Desestimats en 1 ocasió [5 punts].
30
Continuïtat i estabilitat de l'actuació
- Urbanitzacions o nuclis de població que disposin d'un projecte de franja concedit pel centre gestor d'aquest recurs a partir de l'any 2013 però no tenen redactat el projecte de parcel·les [20 punts].
- Urbanitzacions o nuclis de població que tinguin continuïtat amb altres nuclis amb projecte concedit pel centre gestor d'aquest recurs [15 punts].
- Urbanitzacions o nuclis de població, amb projecte de franja lliurat pel centre gestor d'aquest recurs a partir de l'any 2009 inclòs i que tenen un ajut econòmic desestimat en la darrera convocatòria del Catàleg de serveis degut a que canvis en el planejament urbanístic municipal requereixen de la redacció d'un nou projecte de franja.[10 punts].
- Urbanitzacions o nuclis de població, amb projecte de parcel·les lliurat pel centre gestor d'aquest recurs a partir de l'any 2009 inclòs i que requereixen de redacció d'un nou projecte de parcel·les municipals degut a la incorporació sobrevinguda d'aquesta tipologia de bé públic.[5 punts]

20
Precisió del plànol presentat del planejament urbanístic vigent del sector de la urbanització o del nucli de població sol·licitat
- Presentació del plànol en format shape amb el nucli delimitat [15 punts].
- Presentació del plànol en format no editable amb el nucli delimitat [10 punts].
- Presentació del plànol en format shape amb el nucli no delimitat [5 punts].
- Presentació del plànol en format no editable amb el nucli no delimitat [ 0 punts].
15
Aprovació del plànol de delimitació d'acord amb les actualitzacions determinades a l'article 179 de la Llei 2/2014
Es valora l'aprovació definitiva del plànol de delimitació de data anterior a la sol·licitud del recurs. La valoració es basarà en l'acreditació administrativa aportada per l'ajuntament en el procés de sol·licitud.
- Municipi que disposa del Plànol de delimitació aprovat definitivament per l'ajuntament [5 punts].
- Municipi que no disposa del Plànol de delimitació aprovat definitivament per l'ajuntament [0 punts].
5
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-183-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-183-23.pdf

- Plànol del planejament urbanístic vigent del sector de la urbanització o del nucli de població sol·licitat.
- Plànol identificatiu de la delimitació del nucli i els habitatges existents, en cas d'urbanitzacions i nuclis de població situats en sòl no urbanitzable.
- Certificat de l'ajuntament o seu electrònica del cadastre que contingui la titularitat, la referència cadastral i la superfície de totes les parcel·les de titularitat municipal del nucli sol·licitat.
- Document acreditatiu de l'aprovació definitiva del plànol de delimitació per part de l'ajuntament.
- El centre gestor incorporarà d'ofici a la sol·licitud la informació del planejament i/o del plànol de delimitació, en cas de l'ajuntament l'hagi presentada prèviament en les tres darreres convocatòries de recursos equivalents del Catàleg. En cas de necessitat, es requerirà la documentació que manqui. Tot i això, l'ens sol·licitant pot optar per adjuntar documentació per incrementar la puntuació dels criteris de valoració i/o per actualitzar la informació.
Nombre màxim de sol·licituds: - Cada ajuntament pot sol·licitar un màxim de dues (2) urbanitzacions o nuclis de població .
- S'ha de presentar una sol·licitud per cada urbanització o nucli de població.
Altres condicions: - L'ajuntament nomenarà un interlocutor que pugui actuar com a responsable tècnic de l'ajuntament durant la redacció del document tècnic.
- S'acceptaran les sol·licituds que afectin urbanitzacions o nuclis de població situats en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta.
Es desestimaran les sol·licituds que afectin:
- Polígons industrials aïllats.
- Barris que formin part de nuclis de població
- Urbanitzacions o nuclis de població prèviament planificats pel centre gestor, excepte que es justifiqui adequadament la necessitat d'una nova redacció.
- Únicament a franges, a excepció que la urbanització o nucli de població no contingui parcel·les de titularitat municipal.
- Únicament a parcel·les municipals, sense disposar l'ajuntament d'un projecte de franja redactat o contractat per la Diputació de Barcelona.
- Únicament a parcel·les municipals amb una superfície total acumulada inferior a 0,5 hectàrees.
- Urbanitzacions o nuclis de població on el planejament urbanístic estigui en revisió i afecti al traçat de la franja i/o parcel·les de titularitat pública a planificar.
- Amb la sol·licitud d'aquest recurs l'ajuntament es compromet tàcitament a cercar el finançament que consideri més oportú per l'execució de les obres planificades en el document tècnic que lliurarà el centre gestor de la Diputació de Barcelona.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya; Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals; Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals; Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana; Art. 179 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i dels sector públic; Art. 204 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.Articles 7, 8 i 9 del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'equipaments comercials, modificat per l'art. 113 de la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica Prev. Mpal. Inc. For. i Des. Ag

Tel. 934 022 614
ot.prevencioif@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23207