Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Territori i parcs naturals

Prevenció incendis forestals: Delimitació d'urbanitzacions i nuclis de població

Elaboració dels documents necessaris per a disposar del plànol de delimitació d'urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions, amb el contingut descrit a la Llei 5/2003 i al Decret 123/2005, per a la seva aprovació posterior.

El recurs inclou l'inventari dels elements objecte de delimitació, el plànol a escala 1:50.000 i el plànol a escala 1:5.000 així com la disponibilitat de la delimitació com a capa integrada en el Sistema d'Informació Territorial Municipal (SITMUN).

Es tracta d'un recurs transversal que es presta en col·laboració amb l'Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Existència d'antecedents de suport en recursos tècnics de redacció de projectes PPU
Es prioritzaran els municipis que no han rebut recursos tècnics de redacció de projectes de franja exterior de protecció (PPU) de la Diputació de Barcelona.
- Municipis que no han rebut mai aquest recurs [30 punts].
- Municipis que han rebut aquest recurs abans de l'any 2008 [20 punts].
- Municipis que han rebut aquest recurs a partir de l'any 2008 inclòs [10 punts].
30
Categorització del risc d'incendi forestal del municipi, d'acord amb el Decret 64/1995, i el Pla especial d'emergències per incendis
- Municipis inclosos a l'annex del Decret 64/1995, [25 punts].
- Municipis inclosos a l'annex 7.1.1 del Pla INFOCAT [15 punts].
- Municipis inclosos a l'annex 7.1.2 del Pla INFOCAT [5 punts].
- La resta de municipis [0 punts].
25
Superfície forestal vulnerable del municipi.
Percentatge de superfície forestal vulnerable del municipi respecte del total del terme municipal:
- Entre el 100% i fins al 75% (inclòs) [25 punts].
- Menor del 75% i fins al 50% (inclòs) [15 punts].
- Menor del 50% i fins al 25% (inclòs) [10 punts].
- Menor del 25% [5 punts].
25
Existència d'aprovacions parcials del plànol de delimitació del municipi o plànol de delimitació aprovat anteriorment a l'any 2014.
Per tal de determinar els municipis que tenen aprovacions amb data anterior al 2014, es tindrà en compte la informació facilitada per l'òrgan competent de l'administració autonòmica.

- Municipis amb aprovacions parcials del plànol de delimitació o amb el plànol de delimitació aprovat anteriorment al 2014 [20 punts].
- La resta de municipis [0 punts].
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 35
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: Altres condicions:
- L'ens local sol·licitant nomenarà un interlocutor que pugui actuar com a responsable tècnic de l'ajuntament durant l'elaboració dels documents objecte del recurs.
- L'ajuntament sol·licitant assumeix el compromís de procedir a l'aprovació del plànol de delimitació en un termini inferior a un any des del seu lliurament.
- L'Ajuntament sol·licitant ha d'estar adherit a la Xarxa Local SITMUN. Cas que no ho estigui cal adjuntar el document d'adhesió degudament signat que es troba a:
http://sitmun.diba.cat/docs/xlsitmun/AdhesioProtocolXLSITMUN.pdf

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya; Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals; Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals; Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana; Art. 179 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i dels sector públic; Art. 204 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni; Acord GOV/141/2014, de 21 d'octubre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica Prev. Mpal. Inc. For. i Des. Ag

Tel. 934 022 614
ot.prevencioif@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23204