Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Territori i parcs naturals

Prevenció incendis forestals: Conservació de la infraestructura estratègica

Suport econòmic per a actuacions de manteniment i millora en elements de la xarxa viària bàsica de camins, de punts d'aigua i d'elements causants de risc o vulnerables, que formen part de la infraestructura planificada en el Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals vigent (PPI).

Es preveu una execució diferida d'aquest fons de prestació amb l'objectiu de facilitar la conservació regular de les infraestructures de prevenció d'incendis forestals de la forma més homogènia i òptima possible, amb la possibilitat d'execució a partir de l'1 de gener de l'any següent a la present convocatòria del Catàleg de serveis i preferentment abans de l'època de màxim risc d'incendi forestal.

El recurs inclou:
- Actuacions de manteniment, consolidació i millora.
- Edició per part de l'OTPMIFDA i lliurament a l'ens, d'un mapa de les actuacions acordades per tal de facilitar la seva contractació i execució.


El recurs no inclou:
- Actuacions de modificació o creació de nova infraestructura.

Aquest recurs no requereix presentació de sol·licitud, però cal l'acceptació expressa del mateix per part dels ens beneficiaris. En cap cas, ni l'acceptació i ni llur posterior execució podrà implicar cap canvi de titularitat dels elements de la infraestructura conservada, ni en justificarà cap tràmit administratiu al respecte.

L'import del fons concedit a cada ens s'obté del càlcul d'un Import de Referència Municipal (IRM), resultant de dividir el pressupost anual consignat per al fons entre la superfície forestal vulnerable total dels municipis beneficiaris i multiplicant-ho per la superfície forestal vulnerable de cada municipi aplicant a continuació varis coeficients d'ajust. Es preveuen mesures de correcció percentual per tal de garantir la integritat de les actuacions previstes al PPI.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: Són destinataris els municipis inclosos a l'annex del Decret 64/95, a l'annex 7.1 del Pla INFOCAT, o aquells que llur territori formi part d'un espai natural de la xarxa de Parcs de Diputació de Barcelona. En el moment de l'acceptació del Fons, l'ens ha de disposar d'un PPI redactat per la Diputació de Barcelona, vigent i aprovat, o en tràmit d'aprovació, pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA), en compliment de l'article 40 la Llei 6/88 Forestal de Catalunya. La Diputació de Barcelona comprovarà d'ofici aquest requisit. S'exceptua del compliment d'aquest requisit, els ens que hagin rebut oficialment el PPI redactat per la unitat prestadora d'aquest recurs (l'OTPMIFDA) en el període comprès entre el 15 de febrer de l'any anterior a la present convocatòria i el 15 de febrer de la present convocatòria, per trobar-se en període de carència.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-22, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/359988748/C3-002-22.pdf

Per l'acceptació expressa del fons de prestació, cal adjuntar al PMT:
- Acta d'acord de la comissió local de seguiment de les actuacions previstes al PPI, signada de forma conjunta per representants de l'ajuntament i de l'Agrupació de Defensa Forestal local (ADF). Haurà de constar la relació prioritzada i valorada de les actuacions amb necessitat d'execució que hagin estat acordades. Només en cas que no existeixi ADF local, l'acta es podrà formalitzar amb entitats locals que no formin part del sector públic, amb objectius de prevenció d'incendis forestals, protecció o conservació del medi natural, en els seus estatuts.
Si l'acta conté actuacions en basses o dipòsits de titularitat privada, caldrà adjuntar contracte de cessió d'us o equivalent, entre l'ajuntament i la propietat, segons el qual quedi establert i regulat l'ús de l'aigua per part dels mitjans d'extinció, amb una vigència proporcional a la inversió pública a raó d'un any de compromís per cada 1.000 euros de cost d'obra, iva inclòs, i amb un mínim de 5 anys.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: L'import individualitzat de l'ajut no pot excedir els percentatges següents sobre la despesa total de la inversió: 80% per a municipis de més de 20.000 habitants; 85% per a municipis d'entre10.001 i 20.000 habitants; 90% per a municipis d'entre 5.001 i 10.000 habitants; 95% per a municipis d'entre 2.501 i 5.000 habitants; i 100% per a municipis de fins a 2.500 habitants, o ajuts iguals o inferiors a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 2.

L'import individualitzat concedit serà com a mínim de 2.000,00 euros i com a màxim de 48.000,00 euros, sens perjudici que l'acceptació sigui per un import inferior.
L'import dels recursos econòmics que no hagin estat acceptats pels beneficiaris podrà ser utilitzat per complementar els de la resta d'ajuntaments que tinguin validada l'acceptació presentada, sempre garantint la integritat de les actuacions previstes al PPI.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/361490338/C4-001-22.pdf
- Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/361490341/C4-001-22.pdf
- Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/361490360/C4-001-22.pdf
- Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/361490363/C4-001-22.pdf
- Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/361490366/C4-001-22.pdf
Període d'execució i justificació: Diferida, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023;
Justificació: 02/01/2024 a 30/04/2024
Altres condicions d'execució i justificació: Les actuacions hauran de ser executades per empreses registrades amb epígrafs IAE de l'agrupació 50 i/o 91, segons procedeixi.
Amb l'acceptació del fons de prestació, l'ajuntament es compromet a fer les gestions per a l'obtenció de les autoritzacions oportunes de la propietat i de l'administració competent, per a l'execució de les obres, i a comptar amb el suport de l'ADF o altres entitats signants de l'acta d'acord per a la realització de les esmentades gestions, així com mantenir-los informats sobre els avenços en la contractació i/o execució de les obres acordades.
Les obres executades hauran d'ajustar-se a les prescripcions tècniques del PPI.
L'OTPMIFDA es reserva el dret a informar a tots els signants de les actes d'acord sobre l'estat de justificació de les obres de conservació subvencionades.
La manca d'aprofitament de més d'un 50% de l'import del fons de prestació atorgat, per no acceptació, revocació, manca de justificació o validació desfavorable, suposarà l'aplicació d'un coeficient de penalització per a properes convocatòries de fons de prestació amb finalitats equivalents.
La manca de justificació d'actuacions acordades i les justificacions amb validacions parcials o desfavorables que suposin la pèrdua acumulada de més d'un 50% de l'import del fons de prestació acceptat, suposarà l'aplicació d'un coeficient de penalització per a properes convocatòries de fons de prestació amb finalitats equivalents.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya; Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals; Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres; Decret 378/1986, de 18 de desembre, sobre establiment de plans de prevenció d'incendis en els espais naturals de protecció especial; Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural de Catalunya, Acord GOV/141/2014, de 21 d'octubre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT)
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica Prev. Mpal. Inc. For. i Des. Ag

Tel. 934 022 614
ot.prevencioif@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22212