Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica
Medi ambient

Planificació per a la transició energètica i el clima

El recurs consisteix en l'elaboració de plans d'acció climàtica relacionats amb el Pacte de les Alcaldies per al Clima i l'Energia:
S'inclou:
Línia 1 PAESC i plans de transició energètica locals vinculats al PAESC:
- Per a municipis de menys de 10.000 habitants: Plans de transició energètica locals vinculats al PAESC. Els municipis poden sol·licitar el PAESC (es fa un pla de transició energètica local vinculat al PAESC i es treballa l'adaptació a escala supramunicipal).
Línia 2 Plans climàtics per a ens supramunicipals
- Plans de transició energètica vinculats al PAESC agrupats: Els municipis de menys de 10.000 habitants poden agrupar-se per redactar un pla conjunt. Hi ha dues modalitats d'agrupació:
o Grupal 1. Document conjunt, el compromís és individual i cada municipis assumeix els objectius del Pacte de forma individual, es plantegen accions en el municipi per assolir els objectius climàtics del Pacte de les Alcaldies.
o Grupal 2. Document i compromís conjunt. És el grup el que assumeix els objectius de reducció. Cada municipis té accions específiques, però és la suma global dels estalvis de tots els municipis el que permet assolir els objectius de reducció.
Diputació de Barcelona ja té en marxa els plans d'adaptació supralocals de la província, de manera que el PAESC dels grups inclou el pla de transició energètica que es sol·liciti i el pla d'adaptació supralocal que li correspongui.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Implicació
L1. Plans de transició energètica locals vinculats al PAESC:
- PAESC o plans de transició energètica: Presentar dades consum dels anys 2005, 2019 i 2020 i 2021: [Fins 45 punts en funció informació aportada].
- Check list omplert: [Fins 20 punts].
L2. Plans climàtics per a ens supramunicipals:
- Disposar de les dades de consums dels equipaments , enllumenat públic i flota municipal dels ens locals que formen part del grup: [fins a 55 punts]
o Es disposa de dades per a l'any 2005 i anys 2019, 2020 i 2021: [55 punts].
o Manca més del 5 i menys del 30% de la informació: [35 punts].
o Manca entre un 30% i 50%: [25 punts].
o Manca més del 50%: [10 punts].
o Cap: [0 punts].
- Check list omplert: [fins 10 punts]:
o De més del 75% dels municipis: [10 punts ].
o Del 50 al 75%: [8 punts].
o Del 25 al 50%: [5 punts].
o Menys del 25%: [2 punts].
o Cap municipi: [0 punts].
65
Compromís de lluita contra el canvi climàtic
L1. PAESC i plans de transició energètica locals vinculats al PAESC:
- Ser nou al Pacte: [25 punts].
- Tenir ja el PAES redactat: [10 punts].
L2. Plans climàtics per a ens supramunicipals:
- Disposar de com a mínim un tècnic a temps complet dedicat al canvi climàtic i/o la transició energètica: [5 punts].
- Disposar de cartes o emails dels ens locals que formen part del grup conforme coneixen la intenció de l'ens local i hi estan d'acord: [fins 20 punts].
o Cartes/emails de més del 80% dels municipis del grup: [20 punts].
o Cartes/emails del 50 al 80% dels municipis del grup: [10 punts].
o Cartes/emails de menys del 50% dels municipis del grup: [5 punts].
o No es presenten cartes/emails: [0 punts].
25
Treball en Xarxa
- Estar adherit a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap ala Sostenibilitat [8 punts].
- Altres xarxes (a valorar) [2 punts].
10
Requisits de concessió:
Per a la Línia1:
- Estar adherit al Pacte de les Alcaldies amb data posterior a abril de 2021.
- Tenir menys de 10.000 habitants. Els municipis de més de 10.000 habitants poden sol·licitar ajut econòmic Projectes pel Clima
- Els municipis que sol·licitin la redacció del PAESC o el pla de transició energètica local vinculat al PAESC pertanyents a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han de tenir redactat o en curs el Pla d'adaptació o haver-lo demanat a l'AMB.
Per a la línia 2:
- Compromís que l'ens local supramunicipal serà l'encarregat de centralitzar la recollida d'informació
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 65
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Les dues línies:
- Document acreditatiu que es forma part d'altres xarxes en cas que es vulguin els punts corresponents.

L1. Plans de transició energètica locals vinculats al PAESC:
- Adhesió al Pacte de les Alcaldies (data posterior a abril de 2021): certificat acord de Ple. En cas que no ho hagueu informat a Diputació de Barcelona prèviament, cal aportar l'adhesió.
- Dades tècniques C1-009-23, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-009-23.pdf
- En cas de disposar un programari de comptabilitat energètica que extregui un full de càlcul o un full de càlcul amb la mateixa informació, el podeu adjuntar.

L2. Plans climàtics per a ens supramunicipals (PAESC agrupat):
- Dades tècniques C1-009-23, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-009-23.pdf
- En cas de disposar un programari de comptabilitat energètica que extregui un full de càlcul o un full de càlcul amb la mateixa informació, el podeu adjuntar en lloc d'incloure els valors al pdf.
- Cartes o correus electrònic d'interès dels municipis del grup. Descarregueu el model a: www.diba.cat/documents/205293/379305522/Model_C1-009-23.pdf
- Adhesions al Pacte de les Alcaldies dels municipis del grup.
- Compromís que l'ens local supramunicipal serà l'encarregat de centralitzar la recollida d'informació.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Destinataris:
Línia 1. Ajuntaments de menys de 10.000 habitants,
Línia 2. Consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Per facilitar l'accés públic a les dades ambientals els estudis podran estar disponibles al web de la Diputació de Barcelona

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental;Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei 6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic; Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera; Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric, Llei 16/2017 del 1 d'agost de canvi climàtic.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

Tel. 934 022 441
ot.ccs@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23187