Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica
Medi ambient

Planificació per a la transició energètica i el clima

El recurs consisteix en l'elaboració de plans d'acció municipal relacionats amb la mitigació i l'adaptació municipal al canvi climàtic i als seus impactes i en plans d'acció climàtica. S'inclou:
Línia 1 PAESC i plans de transició energètica locals vinculats al PAESC:
- Per a municipis de menys de 20.000 habitants: L'elaboració de plans d'acció contra el canvi climàtic (plans d'acció per a l'energia sostenible i el clima, PAESC) o plans de transició energètica locals vinculats al PAESC. Els municipis poden sol·licitar el PAESC (es fa un pla de transició energètica local vinculat al PAESC i es treballa l'adaptació a escala supramunicipal).
Línia 2 Plans climàtics per a ens supramunicipals
- Adaptació de polítiques climàtiques locals als reptes derivats del Nou Pacte (30/40), o derivades dels Plans d'acció del Life Clinomics
- Elaboració d'estudis locals/sectorials d'adaptació al canvi climàtic,
- Plans d'adaptació d'àmbit territorial supramunicipal
Línia 3 Altres estudis i plans climàtics innovadors
Els ens locals també poden sol·licitar estudis de potencial d'energies renovables (fotovoltaica) en el seu municipi i d'avaluació dels mecanismes organitzatius potencials per a la seva implantació o d'altres estudis de caire innovador en el camp de la transició energètica i de l'adaptació als impactes del canvi climàtic. Seran estudis de caire estratègic i no s'entrarà en el detall d'un projecte executiu.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Implicació de l'ens local
L1. PAESC i plans de transició energètica vinculats:
Presentar dades de consums dels anys 2005, 2018 i 2019 i 2020.
L2. Plans climàtics per a ens supramunicipals:
Municipis adherits al Pacte d'Alcaldies (adhesió posterior a novembre 2015)
- 15%: [20 punts].
- 20 %: [40 punts]
- Més del 30% [65 punts]
L3. Altres estudis i plans climàtics innovadors:
Municipis adherits a Pacte d'Alcaldies:
- Amb posterioritat a novembre 2015 [35 punts].
- Amb anterioritat a novembre 2015 [25 punts].
Ens supramunicipals adherits a Pacte d'Alcaldies:
- Amb més del 40% de municipis adherits [35 punts].
- Amb més del 30% de municipis adherits: [25 punts].
- Si han fet una declaració d'emergència climàtica o acord equivalent [15 punts]
- Presentació de cartes de col·laboració i de mostra d'interès per associacions empresarials, de polígons, d'entitats veïnals, etc. Fins a 20 [punts].
- L'acció forma part d'un pla d'acció derivat del CLINOMICS o d'un PAESC [10 punts].
65
Compromis en la lluita contra el canvi climatic i mida del municipi
L1. PAESC i plans de transició energètica locals vinculats:
- Ser nou al Pacte: [25 punts].
- Tenir ja el PAES redactat: [10 punts].

L2. Plans climàtics per a ens supramunicipals:
- Haver fet una declaració d'emergència climàtica o acord equivalent: [15 punts].
- Disposar de com a mínim un tècnic a temps complet dedicat al canvi climàtic i/o la transició energètica: [10 punts].

L3. Altres estudis i plans climàtics innovadors:
- Municipis de menys de 10.000 hab.: [25 punts].
- Municipis de 10.000 a 20.000 hab.: [15 punts].
- Municipis de 20.000 a 50.000 hab.: [10 punts].
- Municipis de >50.000 hab.: [5 punts].
- Disposar, com a mínim, un tècnic a temps complet dedicat al canvi climàtic i/o la transició energètica: [15 punts].
- Ens supramunicipals que prestin el servei d'agència d'energia comarcal (comptabilitat energètica de més de 5 municipis): [10 punts].
- Ens supramunicipals que no presten el servei d'agència d'energia comarcal: [5 punts].
25
treball en xarxa
- Estar adherit a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: [8 punts].
- Altres xarxes (a valorar): [2 punts].
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 65
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-011, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-011-22.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - Els ens sol·licitants de PAESC només poden ser municipis de menys de 20.000 habitants.
- Els municipis que sol·licitin la redacció del PAESC han d'estar adherits al Pacte de les Alcaldies amb posterioritat a novembre de 2015.
- Els municipis que sol·licitin la redacció del PAESC i que ja tenien un Pla d'acció per a l'Energia Sostenible (PAES) n'han d'haver fet com a mínim un seguiment.
- Els municipis que sol·licitin la redacció del PAESC o el pla de transició energètica local vinculat al PAESC pertanyents a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han de tenir redactat o en curs el Pla d'adaptació o haver-lo demanat a l'AMB.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Per facilitar l'accés públic a les dades ambientals els estudis podran estar disponibles al web de la Diputació de Barcelona

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental;Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei 6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic; Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera; Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric, Llei 16/2017 del 1 d'agost de canvi climàtic.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 08/02/2022
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

Tel. 934 022 441
ot.ccs@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22194