Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

PCOM-Aplicació informàtica per a la gestió de les emergències al municipi

El recurs ofereix l'accés i la implementació de l'eina PCOM, així com la formació per a les persones usuàries.

El PCOM (Protecció Civil Operativa Municipal) es una aplicació informàtica de la Diputació de Barcelona en suport web i adaptada a dispositius mòbils que facilita la gestió dels plans de protecció civil municipal i dona suport als actuants locals en la gestió del risc. Aquesta aplicació també serveix per a la implantació dels plans i la realització dels simulacres. El PCOM converteix el Duprocim en una eina operativa.

Beneficis de disposar del PCOM:
En la gestió de l'emergència: registrar avisos d'emergència i activar i desactivar el pla d'actuació municipal per al risc que correspongui; realitzar la notificació de l'activació i desactivació del pla d'actuació municipal al CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya) via correu electrònic; mantenir la comunicació entre els diferents actuants del comitè d'emergències municipal; fer avisos als elements vulnerables via SMS. Realitzar informes de gestió de l'emergència; disposar d'un repositori de documents i eines de suport per a la gestió de l'emergència.
En la realització de simulacres: Elaborar informes de gestió dels simulacres; revisar i actualitzar el Duprocim.

Al PCOM trobareu: fitxes d'actuació per risc actualitzades; informació de l'organigrama i contactes dels membres del comitè d'emergències; informació i contactes dels elements vulnerables del municipi; documents de suport per a la gestió de les emergències.

Per a l'accés al recurs PCOM és requisit disposar del document únic de protecció civil municipal (Duprocim) aprovat, en fase d'homologació o homologat.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar sol·licitud per a aquest recurs.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Sol·licitud presentada correctament
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: Per a l'accés al recurs PCOM és requisit disposar del document únic de protecció civil municipal (Duprocim) aprovat, en fase d'homologació o homologat.
Tindran prioritat en l'accés els municipis amb el DUPROCIM redactat per la Diputació de Barcelona, la cartografia dels quals s'ha incorporat al SITMUN.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya; Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta; Decret 30/2015, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Regul.i Prog.Protec.Civil

Tel. 934 049 312
o.activitats@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23180