Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Educació

Noves orientacions educatives 4.10: Programes, fires i jornades d'orientació educativa

Realització de xerrades d'informació i assessorament, adreçades a professionals, alumnat i famílies, que completin les programacions de fires i jornades d'orientació organitzades pels ens locals.

Es pot consultar l'oferta d'activitats a www.diba.cat/web/educacio/cataleg

La concessió del suport genera de forma automàtica la condició de membre de la Xarxa NOE (noves oportunitats educatives) per part de l'ens local sol·licitant.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants
Valoració automàtica a partir de les dades oficials de població. S'elabora un coeficient poblacional que estableix una distribució progressiva on, a major grandària de població de l'ens sol·licitant, major proporció de punts s'obté.
60
Grau d'adequació i viabilitat tècnica
- Concreció de les necessitats educatives i de l'actuació que es sol·licita [10 punts].
- Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs [10 punts].
Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica d'avaluació que recull, d'una banda, els subcriteris relacionats anteriorment i, d'altra, els resultats corresponents a diferents nivells d'adequació de cada subcriteri. Per cada nivell s'obtenen diferents punts: 0 punts no assolit, 5 punts assoliment suficient, 10 punts assoliment notable.
Les pautes de valoració dels diferents nivells d'assoliment es poden consultar a: www.diba.cat/web/educació/cataleg
20
Factors d'equitat i característiques socioeducatives
- Taxa d'atur registrat.
- Percentatge de població estrangera.
- Taxa d'alumnat amb NESE a primària.
- Taxa d'escolarització en educació infantil de primer cicle.
- Taxa de graduació a l'ESO.
Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'elabora un índex agregat que compara els valors obtinguts per l'ens sol·licitant amb valors comarcals, provincials o de tram de població de manera que, a major indici de complexitat i de risc de pèrdua d'equitat, major proporció de punts s'obté.
20
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-120-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-120-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: 6 sol·licituds per ens local. 1 per a cada xerrada que se sol·liciti.
Altres condicions: És necessari assenyalar el nombre de repeticions de l'activitat.
La concessió d'aquest recurs genera la condició de membre de la Xarxa NOE (noves orientacions educatives) per part de l'ens local sol·licitant.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La persona encarregada de la programació de l'activitat per part de l'ens local sol·licitant haurà de garantir la gestió d'inscripcions i l'avaluació dels resultats.
Les actuacions es duran a terme entre els mesos de gener i de novembre.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, especialment a l'art 5.6 quan diu que correspon a les Administracions Públiques l'obligació de facilitar l'accés a la informació i a la orientació sobre les ofertes d'aprenentatge permanent i el seu accés; la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, en especial, l'art 21.2.m quan estableix com un dret de l'estudiant el rebre orientació en els àmbits educatiu i professional; i, entre d'altres, la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, quan a l'art. 15 estableix la competència de l'Administració local per participar en els serveis d'informació i d'orientació professionals
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 03/07/2023 a 31/10/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23173