Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Innovació i governs digitals

Instrucció d'expedients disciplinaris i expedients d'informació reservada

Actuació com a instructors d'expedients disciplinaris i expedients d'informació reservada, incoats pels ens locals contra el seu personal, tant funcionari com laboral, posant a la seva disposició un lletrat del Servei d'Assistència Jurídica en Recursos Humans.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
Nombre de personal tècnic de l'ens dedicat a recursos humans:
- de 0 a 1: [50 punts].
- de 2 a 3: [30 punts].
- més de 3: [20 punts].
50
Viabilitat tècnica de l'assistència
- Es valorarà que l'ens faciliti la informació prèvia d'estudi, de treball de camp intern i de preparació per a l'actuació administrativa.
30
Ordre d'arribada de les sol·licituds
- Es valorarà positivament que la sol·licitud es presenti en una data que permeti preparar l'assistència per part de la Diputació.
10
Connexió amb altres assistències
Es valoarà aquelles peticions que estiguin relacionades amb altres assistències, consultes o treball del Servei.
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 30
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per semestre i per cada ens.
Altres condicions: - Es requereix una valoració inicial conjunta de la falta i la possible prescripció, així com de la viabilitat del procediment disciplinari en el context dels antecedents i de la mateixa organització.
- L'ens haurà de fer el contacte previ exposant les necessitats i concretant la petició mitjançant correu electrònic adreçat a la bústia del servei: s.sajrh@diba.cat, sempre abans de fer la petició del recurs al portal municipal de tràmits (PMT).

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; Decret llei 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova el Text únic de la legislació vigent en matèria de funció publica a Catalunya; Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya; Decret 243/1995, de 27 de juny pel que s'aprova el reglament de règim disciplinari dels funcionaris de la Generalitat de Catalunya; Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; Reial decret 33/1986, de 10 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de règim disciplinari dels funcionaris de l'administració de l'Estat; Llei 16/1991, de 10 de juliol de policies locals de Catalunya; Decret 179/2015 de 4 d'agost que aprova el reglament de règim disciplinari dels policies locals a Catalunya.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència Jurídica en Recursos Humans

Tel. 934 022 276
s.sajrh@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23157