Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Igualtat i sostenibilitat social

Xarxa Punts Liles

Els punts liles són espais destinats a informar, sensibilitzar, prevenir i atendre les violències masclistes així com lluitar contra les actituds i comportaments sexistes que es produeixin en espais i equipaments públics.

Aquest recurs conté dos modalitats diferents de suport:

- Opció 1: punt lila dinamitzat als espais públics d'oci pensat per festes, concerts i activitats
d'entreteniment. El suport comporta la cessió d'una carpa, una dinamització de 4 hores i material
comunicatiu.
- Opció 2: acompanyament a la creació o ampliació d'una xarxa d'establiments i d'equipaments municipals, tant públics com privats, que estigui vinculada a la prevenció i sensibilització envers les violències masclistes als espais públics (comerços, equipaments esportius, sanitaris, culturals, ...). El suport comporta la cessió d'una carpa i la dinamització de 4 hores dins la carpa, 2 cops a l'any. També la cessió de material comunicatiu i un acompanyament, específic de 8 hores, per la creació o ampliació de la xarxa d'equipaments i establiments locals vinculats als punt liles.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants

Requisits de concessió:
En el cas de l'opció 1
En el cas de l'opció 1
- Disposar d'un protocol i circuït de violència actualitzat i en funcionament.
- Designar una persona referent per interlocutar amb l'entitat dinamitzadora i altres agents implicats.
En el cas de l'opció 2
En el cas de l'opció 2
- Disposar de protocol i circuït de violència actualitzat i en funcionament.
- Designar una persona referent per interlocutar amb l'entitat que acompanya a la creació/ampliació de la xarxa i altres agents implicats.
- Disposar de personal tècnic municipal per responsabilitzar-se del projecte, coordinar-se amb els agents implicats, fer-ne el seguiment, el retorn i donar-li continuïtat.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-059-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-059-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per ens local, amb una única opció.
Altres condicions: - L'execució del recurs està prevista per al segon semestre de l'any.
- En el cas de triar l'opció 1, es demanarà la preferència de dates i s'atendrà la sol·licitud en funció de la disponibilitat de recursos. S'oferiran un màxim de dues dates alternatives.
- L'ens local sol·licitant es responsabilitza de la carpa cedida i assumeix la responsabilitat civil derivada tant de l'ús, ja sigui per les activitats organitzades per l'ens local / Diputació de Barcelona, com per les que organitzin les entitats del seu àmbit territorial, sense perjudici de que exigeixin a aquestes que assumeixin aquesta responsabilitat mitjançant la contractació d'una pòlissa d'assegurances quan siguin les beneficiàries finals del préstec de material.
- L'ens local haurà de fer ús de la carpa cedida durant la dinamització i la totalitat d'hores concedides.
- L'ens local serà responsable d'habilitar un espai adequat on instal·lar la carpa i desenvolupar la dinamització del punt lila . La carpa haurà d'ubicar-se en un lloc accessible i ben il·luminat i haurà de comptar, com a mínim, amb una taula i cadires, aigua i mocadors.
- L'ens local haurà de complir amb la normativa vigent en funció del lloc on s'instal·li el material cedit.
- En cas que la carpa s'ubiqui en un espai que no gestioni directament l'ens local, s'entén que igualment se'n fa responsable civil subsidiari.
- L'activitat per a la que s'utilitza el material de préstec haurà de comptar amb una persona responsable del seu manteniment i bon ús.
- L'ens local serà responsable del muntatge i desmuntatge de la carpa i de tenir cura de la carpa i el material, així com de revisar-la abans de retornar-la.
- Els desperfectes del material produïts per mal ús aniran a càrrec de l'ens local.
- La responsabilitat de l'ús del material va a càrrec de l'ens local que haurà de disposar de les assegurances pertinents.
- La cessió de la carpa esta supeditada a la seva disponibilitat.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - L'execució del recurs està prevista pel segon semestre de l'any.
- En el cas de carpes ubicades en espais d'oci i festius, la programació de les festes o activitats en els espais vinculats als punts liles han de garantir ser lliures de sexismes.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a Garantir els Drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals i per a Erradicar l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les dones a erradicar la violència masclista; Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives; Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures; Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs material Recurs material
Provisió de béns, equips i subministraments

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei de Polítiques d'Igualtat

Tel. 934 049 095
o.politiquesigualtat@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23156