Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Comerç i consum

Grup d'interrelació per a la promoció de l'activitat comercial

Grup d'intercanvi d'experiències, coneixement, reflexió i millora entre el personal tècnic dels ens locals amb l'objectiu de generar noves iniciatives al teixit comercial, mercats i fires locals, i aconseguir propostes innovadores, estratègies de millora i d'adaptació al context actual.
A partir de la identificació de les necessitats específiques de cada territori participant, es concreten els temes a tractar en cada sessió, s'aporta coneixement i es dona resposta a aquestes necessitats de forma col·lectiva. La dinàmica de treball consistirà en diferents sessions grupals entre un nombre reduït d'ens locals, on es compartiran experiències de dins i fora de la província amb experts en els diferents temes.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Carta de compromís d'assistència i participació en les reunions de treball
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-088-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-088-23.pdf

Carta de compromís, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/Carta_adhesio_C1-088-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9 de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Suport al Teixit Comercial Local

Tel. 934 049 216
o.mercatsfl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23143