Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Innovació i governs digitals

Governança de les TIC

S'ofereix assistència tècnica als ajuntaments per a la governança de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), amb l'objectiu de millorar l'eficiència interna.

El suport es pot incloure en les quatre línies d'actuació següents:
- Diagnosi i inventari dels recursos TIC disponibles, projectes i iniciatives en curs, i anàlisi del model organitzacional de treball, amb suport puntual per a la implementació d'algunes mesures que se'n derivin
- Elaboració de plans directors a mitjà termini orientats a assolir els objectius estratègics de l'ajuntament
- Diagnosi per a la renovació de la infraestructura de xarxa d'àrea local a les seus municipals
- Suport en la definició tècnica de projectes TIC orientat a l'elaboració de clàusules tècniques per a les licitacions.

En qualsevol modalitat de concessió del recurs s'inclou l'accés a la comunitat de pràctica "TIC local" de la Diputació de Barcelona.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
- La memòria presentada acredita una dotació i organització de recursos que garanteix que els treballs de consultoria es podran portar a terme de forma satisfactòria. Per a la línia de plans directors, es valora que s'expliciti l'existència d'una estratègia TIC de l'entitat i les capacitats organitzatives suficients per gestionar un instrument de planificació d'aquesta índole: [40 punts].
- La memòria presentada acredita una dotació i organització de recursos suficient per que es pugui portar a terme l'assistència sol·licitada: [20 punts].
- La memòria presentada és poc detallada: [10 punts].
- La dotació de recursos és insuficient per garantir la viabilitat de l'actuació: [0 punts].
40
Nombre d'habitants: priorització dels municipis amb població inferior a 1.000 habitants 20
Grau d'adequació tècnica de la sol·licitud
- La sol·licitud s'adequa plenament a l'objecte del recurs: [20 punts].
- La sol·licitud s'adequa parcialment a l'objecte del recurs: [10 punts].
- La sol·licitud no s'adequa a l'objecte del recurs: [0 punts].
20
Grau d'implicació de personal amb capacitat de gestió transversal per a la coordinació interna de l'actuació
- S'acredita la implicació total de personal amb capacitat de gestió transversal per a la coordinació interna de l'actuació: [20 punts].
- S'acredita la implicació parcial de personal amb capacitat de gestió transversal per a la coordinació interna de l'actuació: [5 punts].
- No s'acredita la implicació de personal amb capacitat de gestió transversal per a la coordinació interna de l'actuació: [0 punts].
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: - Memòria explicativa de l'abast i motivació de la sol·licitud, els recursos tecnològics i econòmics afectats, i l'organització actual de l'àmbit tecnològic a l'ens.
- Certificació de la resolució, o acord, d'assignació del personal amb capacitat de gestió transversal implicat en la coordinació interna de l'actuació.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - La línia d'actuació 'Diagnosi per a la renovació de la infraestructura de xarxa d'àrea local a les seus municipals' s'ofereix a municipis de fins a 20.000 habitants i entitats municipals descentralitzades, limitada a una seu de l'ens.
- A la data de sol·licitud no ha d'estar en curs de realització una altra actuació del mateix recurs.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya; Llei 9/2014, de 9 de maig, de telecomunicacions.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 30/04/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

Tel. 934 723 510
ds.tsc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23141