Fitxa del recurs

Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial
Governs digitals

Gestió material dels processos de selecció per estabilització municipal

Aquest recurs té per objecte facilitar als ajuntaments la realització dels processos de selecció de personal. En l'actual catàleg es donarà suport en la gestió de la selecció de personal dins dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal. En aquest sentit es realitzarà la gestió material dels dits processos, sense modificar en cap sentit les competències que els hi són pròpies als òrgans de selecció municipals.
Addicionalment, cal tenir present, que la Diputació de Barcelona, treballa per establir una Comissió Permanent de Selecció d'empleats públics dels governs locals, en els termes acordats en el Ple de 29 de setembre de 2022, per als propers anys.

Serà necessari signar un conveni d'encomanda de gestió per a l'assumpció de la gestió material d'aquests processos de selecció derivats de les ofertes públiques d'estabilització.

Assumim els intercanvis amb la Generalitat de Catalunya per a registrar els convenis en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la pròpia Generalitat de Catalunya.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants

Requisits de concessió:
Les bases reguladores dels processos selectius d'estabilització han d'haver estat elaborades dins del marc del recurs Disseny i elaboració de bases reguladores de processos selectius del Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Certificat de l'acord de plenari on es certifica l'encàrrec de gestió material dels processos de selecció d'estabilització.
Signatura del conveni d'assumpció de la gestió material dels processos.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per cada ens sol·licitant
Altres condicions: L'ajuntament haurà de fer contacte mitjançant l'adreça: saom.seleccio@diba.cat sempre amb anterioritat a realitzar la petició del recurs en el PMT.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període necessari per a que conclueixin tots els processos selectius inclosos en l'oferta pública per estabilització que correspongui, per la qual cosa, pot arribar a ser una prestació pluriennal.

Normativa aplicable:

  • Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l'ocupació pública, disposició addicional primera.
    Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Gestió material dels processos de selecció per estabilització municipal
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local

Tel. 934 049 400
gs.agovernl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
111665