Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Medi ambient

Gestió sostenible de la infraestructura verda/blava urbana

La infraestructura verda/blava en un entorn urbà i periurbà està constituïda pel conjunt d'espais naturals o seminaturals i altres elements de verd urbà, que aporten nombrosos serveis ecosistèmics per a la salut i el benestar de les persones, com la regulació del cicle de l'aigua, la regulació tèrmica, la millora de la qualitat de l'aire, la creació d'espais de relació entre persones i per al desenvolupament d'activitats saludables, a la vegada que és una estructura essencial de suport per a la biodiversitat urbana i una barrera per a plagues i malalties.
Aquest recurs està orientat a donar suport a la gestió del servei municipal del verd urbà amb una visió climàtica i ecològica, així com a impulsar la infraestructura verda/blava urbana i periurbana, amb la finalitat de millorar el patrimoni natural i la biodiversitat, la qualitat de l'aire, la qualitat de vida de la població i fer els municipis més saludables i resilients davant del canvi climàtic.

Línia 1: Gestió i maneig del verd
- Gestió de l'arbrat: Inventaris, plans de poda i valoració del risc
- Gestió integral de plagues
- Vegetació comestible: Recuperació i foment de varietats tradicionals i espècies silvestres en espais urbans, creació de boscos comestibles i adequació d'horts urbans

Línia 2: Foment de mesures per a l'adaptació al canvi climàtic a través de l'impuls de la infraestructura verda:
- Diagnosi i planificació de la infraestructura verda urbana i periurbana
- Creació i millora d'espais de confort bioclimàtic
- Projectes de naturalització d'espais verds/blaus
- Projectes de potenciació de la connectivitat urbana i periurbana
- Projectes de millora d'espais vinculats al cicle de l'aigua i de potenciació dels hàbitats d'aigua dolça
- Creació de microhàbitats i refugis de biodiversitat
- Estudis de biodiversitat


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte
Per a inventaris i plans de poda

- Justificació de la necessitat i viabilitat [fins a 40 punts].
- Qualitat de la informació aportada [fins a 30 punts].
- Garantia de manteniment i actualització de les dades [fins a 25 punts].

Per la resta de sol·licituds de la línia 1 i línia 2:

- Memòria tècnica i justificativa de la proposta [fins a 40 punts].
- Vinculació de la proposta amb algun instrument de planificació de la infraestructura verda o d'adaptació al canvi climàtic a escala local (fins a 20 punts).
- Grau de prioritat de l'actuació sol·licitada que se li atorga dins de l'instrument de planificació esmentat (fins a 10 punts)
- Grau de continuïtat d'actuacions prèvies [ fins a 10 punts].
- Incorporació de Solucions basades en la Natura [ fins a 15 punts].
95
Participació al Cercle de Comparació Intermunicipal de verd urbà 5
Requisits de concessió:
Per a les sol·licituds diferents dels plans de poda i inventari
Per a les sol·licituds diferents dels plans de poda i inventari cal la presentació d'una memòria tècnica i justificativa de l'actuació sol·licitada
Per a les sol·licituds de plans de poda i inventari cal aportar informació bàsica
1. El nombre aproximat d'arbres de l'arbrat viari en alineacions de carrers gestionats per l'ajuntament.
2. Compromís d'assignar els recursos i personal necessari que garanteixi l'ús i actualització de les dades.
3. No haver obtingut aquest ajut anteriorment
Per a la sol·licitud de projectes d'adequació d'espais públics per a horts urbans o de foment d'agricultura local sostenible
cal:
1. Tenir un espai municipal destinat a aquesta finalitat.
2. Justificació de demanda o necessitat ciutadana.
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-007-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-007-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - Per a la sol·licitud d'inventaris i plans de poda de l'arbrat viari, és imprescindible:
1. El nombre aproximat d'arbres de l'arbrat viari en alineacions de carrers gestionats per l'ajuntament.
2. Compromís d'assignar els recursos i personal necessari que garanteixi l'ús i actualització de
les dades.
3. No haver obtingut aquest ajut anteriorment

- Per a la sol·licitud de projectes d'adequació d'espais públics per a horts urbans o de foment d'agricultura local sostenible, és imprescindible:
1. Tenir un espai municipal destinat a aquesta finalitat.
2. Justificació de demanda o necessitat ciutadana.

- Per als projectes de naturalització és necessari:
1. Determinar aproximadament la quantitat de gent que accedeix a l'espai
2. Adjuntar plànols i imatges de l'espai

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Per facilitar l'accés públic a les dades ambientals els estudis podran estar disponibles al web de la Diputació de Barcelona

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental;Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

Tel. 934 022 441
ot.ccs@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23138