Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Turisme

Foment de la sostenibilitat turística

L'objectiu d'aquest recurs és dotar d'ajuts als ens locals per al foment del turisme sostenible en el marc de l'agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament sostenible i del Pla de Mandat 2020-2023, a través d' accions de sensibilització als agents privats del sector turístic i/o turistes/visitants.

Aquestes accions es refereixen a:
- Campanyes de conscienciació/sensibilització a turistes/visitants sobre hàbits de comportament/codis de conducta /decàlegs de bones pràctiques a la destinació: convivència turista-resident, ús dels recursos turístics patrimonials/naturals immaterials, etc.
- Campanyes de sensibilització a turistes sobre la gestió mediambiental (eficiència energètica, la gestió de residus, sorolls, etc.) en establiments turístics.
- Campanyes de conscienciació/sensibilització a establiments turístics sobre bones pràctiques en turisme sostenible: ambientals, econòmiques, culturals i/o socials (eficiència energètica, residus, igualtat de gènere, en l'ús de recursos turístics, etc. )
- Campanyes de sensibilització per a la captació de nous adherits al programa Compromís per a la sostenibilitat turística Biosphere*. * http://turismesostenible.barcelona/comarques-de-barcelona/

Aquest recurs busca incrementar la conscienciació sobre la importància d'implicar a tots els agents de l'activitat turística en el procés de consecució d'un turisme sostenible i responsable a llarg termini.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Contingut tècnic del projecte
- Marc estratègic del projecte. Es valora la necessitat i oportunitat que justifica el projecte i la coherència amb els objectius. (20 Punts)
- El projecte o actuació està alineat amb un Pla d'actuacions en matèria de turisme (aprovat o elaborat els cinc anys anteriors al de la convocatòria). (5 Punts)
- Valoració de la capacitat tècnica i organitzativa suficient per fer front al projecte amb èxit. (10 Punts).
- Coherència interna del projecte. Es valoren els objectius i resultats esperats, les activitats previstes i les dimensions i conceptes del pressupost. (25 Punts).
60
Incorporació de criteris d'innovació
- Incorporar metodologies de participació democràtica: processos participatius en el disseny i desenvolupament de l'actuació (5 Punts)
- Incorporar la digitalització en el desenvolupament de l'actuació (10 Punts)
15
Grau de coordinació i col·laboració amb els agents privats. 10
Acreditació* de l'Ajuntament al programa del Compromís per la sostenibilitat Biosphere
*Una entitat està acreditada quan supera el 1r any d'adhesió al programa.
10
Participació de com a mínim un agent turístic acreditat* amb el programa del Compromís per a la sostenibilitat Biosphere
*Una entitat està acreditada quan supera el 1r any d'adhesió al programa
5
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-102, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-102-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Pla d'actuacions en matèria de turisme (aprovat o elaborat els cinc anys anteriors al de la convocatòria)
Abans de formalitzar la sol·licitud recomanem que els ens locals demanin un assessorament personalitzat al centre gestor.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 2
Capítol 4

1- No es consideraran les despeses elegibles referents a: quota d'adhesió a certificacions/distintius de sostenibilitat, estudis de planificació, edició de material gràfic/visual genèric, senyalització, marxandatge, etc.
2- No s'estimaran sol·licituds que facin referència a aspectes mediambientals com la gestió de residus genèrica del municipi, materials compostables, etc.
3- No es poden justificar aquelles despeses de capítol 4 que facin referència a tècnics/ es compartits amb els Consells Comarcals o consorcis de Turisme.
Import màxim d'ajut: 5.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-043, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-043-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024
Altres condicions d'execució i justificació: Distribució de la quantitat a atorgar:
- Per al càlcul del valor màxim a rebre per part de l'ens sol·licitant, els càlculs és basaran en el cost total del projecte per part de l'ens i que a la vegada és pugui considerar elegible. L'import màxim elegible del cost total no podrà superar els 15.000 euros..
- Criteri poblacional:
1. Pels municipis amb una població de més de 75.000 habitants i/o capitals de comarca, la subvenció màxima serà del 50%,
2. Pels municipis d'entre 20.000 i 75.000 habitants la subvenció màxima serà del 75%,
3. Pels municipis de menys de 20.000 habitants, la subvenció màxima serà del 100%.
- En les accions que impliquin la realització de materials, pàgines web o altres suports de comunicació, s'haurà de fer esment exprés a les marques turístiques de la Diputació de Barcelona. Els logotips estan disponibles a la següent pàgina web: www.diba.cat/es/web/dturisme/imatge-corporativa-logotips
Per qualsevol dubte dirigir-se a: dt.comunicacio@diba.cat

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Turisme

Tel. 934 022 970
ot.turisme@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23131