Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Turisme

Execució de projectes de senyalització turística inclosos en la Xarxa de mobilitat turística

Suport a l'execució d'actuacions de senyalització turística itinerària segons el model de senyalització de l'Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona que disposin de projecte previ, amb l'objectiu de potenciar l'oferta turística de mobilitat del territori.
Aquest concepte comprèn la contractació i implantació de la senyalització i cobreix els diferents àmbits possibles: senyalització de la xarxa, identificació de l'itinerari, patrimoni, etc. D'acord amb els objectius d'harmonització, uniformitat i desenvolupament en xarxa, les actuacions s'ajustaran als criteris i els models de senyalització de l'Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona.
Els projectes poden incorporar un apartat referent a l'adequació d'espais (miradors, fonts...) o arranjaments de petits trams de camins, sense que sigui aquest l'objecte principal del projecte. Si el projecte inclou continguts relacionats amb el patrimoni es consultarà l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Viabilitat econòmica del projecte 20
Grau de contribució a la xarxa de mobilitat
- Municipis inclosos en la proposta (Es prioritzaran aquells projectes amb major nombre de municipis inclosos) [Fins a 10 punts].
- Estat actual de la xarxa de mobilitat (Es prioritzaran aquells projectes que actualitzin la xarxa de mobilitat) [Fins a 30 punts].
- Desenvolupament d'eixos dins de la xarxa (Es prioritzaran aquells projectes que desenvolupin eixos de mobilitat) [Fins a 20 punts].
- Relació del projecte amb projectes o actuacions al voltant (Es prioritzaran aquells projectes que s'interrelacionin amb altres projectes en front de projectes aïllats) [Fins a 10 punts].
70
Contribució turística de la proposta
- Es prioritzaran aquells projectes que contribueixin a una major diversificació turística del municipi [Fins a 10 punts].
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-101, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-101-23.pdf
Altres condicions: Cal adjuntar el projecte amb la sol·licitud.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Compromís de nomenar un referent tècnic per part de l'ens local i de facilitar informació, documentació i espais per al desenvolupament correcte de l'actuació, en especial, la que fa referència a permisos de pas i d'altres autoritzacions necessàries.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs material Recurs material
Provisió de béns, equips i subministraments

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Turisme

Tel. 934 022 970
ot.turisme@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23114