Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Finançament en l'àmbit de la participació ciutadana

Suport per al foment de la participació ciutadana en la definició, implementació i avaluació de les polítiques públiques i l'enfortiment de la ciutadania activa, en matèria de:

- Impuls de la participació digital i incorporació de les TIC en processos de participació
- Pressupostos participatius
- Espai públic i planejament urbanístic
- Innovació social i coproducció de polítiques públiques
- Foment de la col·laboració entre el teixit associatiu per a la producció de polítiques públiques
- Foment de la participació ciutadana per a la transformació de l'administració local (disseny de serveis públics, processos de participació interns,...)
- Processos participatius impulsats per equipaments (museus, biblioteques, centres cívics...)
- Avaluació d'espais i processos de participació
- Altres processos d'impuls de la participació (normativa, plans, processos sectorials)

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte
- Estructura global del projecte, desenvolupament de la informació i qualitat del redactat: [15 punts].
- Bona definició i concreció dels objectius que es persegueixen amb el projecte (objectius específics fàcilment mesurables): [15 punts].
- Indicadors o altres instruments per fer el seguiment i avaluació dels resultats de l'actuació: [15 punts].
- Metodologia participativa, definició de les tècniques a emprar, així com la justificació de la seva utilització [15 punts].
- Calendarització de la proposta adequada a les actuacions a realitzar: [10 punts].
70
Grau de transversalitat del projecte
a) Àrees municipals implicades: [10 punts]
b) Grau d'implicació dels agents locals: [10 punts].
20
Grau d'innovació (projectes singulars)
Grau d'innovació del projecte [10 punts]
10
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60.
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-216-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-216-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - En cas que un ens presenti una sol·licitud a títol propi i també formi part d'una sol·licitud conjunta, quan aquesta doble concurrència sigui incompatible d'acord amb les condicions específiques del recurs, preval la sol·licitud conjunta, sempre que compleixi amb els requisits establerts
- Els ens que no hagin executat un recurs atorgat a la convocatòria passada queden exclosos de la convocatòria de l'any següent.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%
Resten exempts d'obligació de cofinançar els ens locals amb ajuts i assistències d'imports inferiors a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2. A excepció de: A excepció de: Activitats i recursos resultants de l'objecte o execució del procés participatiu així com actuacions musicals, festes majors, serveis sanitaris, premis, obsequis i regals, etc.
Import màxim d'ajut: 15.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-006-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Agenda 2030 i Participació

Tel. 934 723 027
s.agenda2030p@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23128