Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Finançament per a projectes singulars d'aplicació de l'Agenda 2030 i els ODS

Suport econòmic als ens locals que desenvolupin un projecte singular per a la localització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) al seu territori a través de les polítiques locals, que fomenti l'alineament de les estratègiques locals amb els reptes globals acordats en el marc de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Seran objecte de finançament els projectes estratègics locals amb capacitat transformadora dins l'administració pública, que siguin innovadors en el marc de l'actuació municipal i que des de l'actuació local pretenguin donar resposta als reptes globals que marca l'Agenda 2030 a través dels ODS. L'objectiu és promoure polítiques i institucions locals eficaces, innovadores i co-creadores de valor públic que integrin els principis i els objectius de l'Agenda 2030.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació, execució i justificació
- La iniciativa dona resposta a l'Agenda 2030 i ODS en el seu conjunt: [15 punts]
- Proposta formulada correctament i amb coherència entre objectius, resultats i activitats:[15 punts]
- Calendari de la proposta detallat amb les diferents fases d'execució i realista amb el temps:[5 punts]
- Pressupost adequat a la dimensió de l'actuació: [5 punts]
40
Grau de compromís institucional i implicació dels agents del territori
- Lideratge polític de l'ens local en la definició i execució del projecte: [5 punts]
- Caràcter transversal de l'actuació:[10 punts]
- Implicació dels agents territorial i la ciutadania en el desenvolupament de l'acció: [10 punts]
- Accions de sensibilització i comunicació de l'acció prevista: [5 punts]
30
Grau de coherència amb el projecte de ciutat, capacitat innovadora i transformadora de l'acció
- Marc estratègic on es desenvolupen les accions: [10 punts]
- Capacitat transformadora de l'acció: [10 punts]
- Elements d'innovació del projecte: [10 punts]
30
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60.
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-217-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-217-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%


Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2. A excepció de: actuacions musicals, festes majors, serveis sanitaris, premis, obsequis i regals, etc.
Import màxim d'ajut: 10.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-063, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-063-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024
Altres condicions d'execució i justificació: En el cas que l'ens local rebi finançament de la Diputació per impulsar altres actuacions vinculades a la localització de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i/o plans estratègics, s'han de preveure mecanismes de coordinació en l'elaboració de les actuacions previstes en aquest recurs.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Agenda 2030 i Participació

Tel. 934 723 027
s.agenda2030p@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23130