Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Finançament del servei d'inspecció i verificació d'activitats

El recurs vol facilitar la disponibilitat de personal tècnic competent en matèria d'activitats regulades, així com el compliment i gestió per part dels ens locals de les obligacions establertes a la normativa com són les actuacions de control ex post de les activitats subjectes a comunicació prèvia i/o declaració responsable.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants del municipi, amb preferència pels que tinguin més població 100
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-167-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-167-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - L'ajut econòmic s'ha de destinar a la realització d'actuacions de gestió i control d'activitats.
- L'import de l'ajut és de 1.500,00 euros. En el cas de disponibilitat pressupostària, aquest import es podrà incrementar fins a un màxim de 8.000 euros i es prioritzaran els municipis de més població.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Despeses directes:
- Personal tècnic propi dedicat a la realització d'actuacions de gestió i control d'activitats, com ara, informes, verificacions i inspeccions.
- Serveis tècnics externs: contractació externa d'entitats col·laboradores de l'Administració o personal tècnic qualificat per a la realització d'actuacions de gestió i control d'activitats.
- Personal tècnic d'altres administracions que realitzi actuacions de gestió i control d'activitats.
Import màxim d'ajut: 8.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-052, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-052-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; Ordenança tipus d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública de la Diputació de Barcelona.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Regul.i Prog.Protec.Civil

Tel. 934 049 312
o.activitats@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23123