Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Festivals artístics

Suport a la realització de festivals artístics, organitzats o coorganitzats per l'ens sol·licitant, l'activitat central dels quals s'executi durant l'any 2023. Ha de tenir un mínim de tres activitats professionals, amb un perfil propi i diferenciat de la programació estable. No s'hi poden incloure les programacions de festa major.
Els festivals han de centrar la seva activitat en l'àmbit professional de les arts escèniques, la música, el cinema, les arts visuals i/o la literatura.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat, professionalitat i coherència de la programació artística proposada
- Interès qualitatiu i professional: fins a [10 punts].
- Inclusió de propostes de risc, emergents i novetats: fins a [10 punts].
- Coherència i especialització de la línea de programació: fins a [10 punts].
- Existència de direcció artística professional: fins a [5 punts].
- Foment de la creació i producció: fins a [5 punts].
40
Existència i desenvolupament d'estratègies de comunicació, d'activitats educatives, de dinamització comunitària i de públics
- Existència i desenvolupament d'activitats educatives, de dinamització comunitària i de públics: fins a [15 punts].
- Existència i desenvolupament d'estratègies de comunicació: fins a [10 punts].
25
Grau d'estabilitat i projecció territorial de l'actuació
- Grau d'estabilitat: fins a [5 punts].
- Projecció territorial: fins a [5 punts].
- Municipis inferiors a 5.000 habitants i zones amb baixa densitat de població: fins a [5 punts].
15
Volum de la programació artística
En aquest apartat es valora el conjunt d'espectacles, concerts i/o exposicions que van a càrrec de companyies o artistes professionals.
10
Dotació i organització de recursos
- Existència d'ingressos provinents de la venda d'entrades, marxandatge, patrocini i mecenatge: fins a [4 punts].
- Grau de cofinançament per part de la Diputació de Barcelona: fins a [3 punts].
- Despesa destinada a caixets: fins a [3 punts].
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-080-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-080-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una única sol·licitud per ens local i que contingui un únic festival.
Altres condicions: Per a les sol·licituds d'ens supramunicipals, a efectes de valorar el nombre d'habitants, es considerarà la suma de la població oficial dels municipis destinataris del recurs sol·licitat.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El percentatge de cofinançament de l'actuació que ha de garantir l'ens destinatari s'estableix segons els trams de població següents: Ens de 1.001 a 5.000 habitants: 30%; ens de 5.001 a 20.000 habitants: 40%; ens de 20.001 a 50.000 habitants: 50%; ens de més de 50.000 habitants: 60%. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2. A excepció de: Viatges, dietes, allotjaments i material fungible.
Capítol 4.

Es pot justificar per capítol 1 fins al 30% de l'import de l'ajut, com a màxim.
Import màxim d'ajut: 18.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-006-23.pdf

Documentació gràfica en format digital del festival a on consti el programa detallat.
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 11/2009, de 6 de juliol, d'espectacles públics i activitats recreatives.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Difusió Artística

Tel. 934 022 978
oda@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23118