Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Territori i parcs naturals

Estudis i plans d'accessibilitat

Suport per millorar l'accessibilitat als entorns urbans i l'eliminació progressiva de les barreres arquitectòniques en algun d'aquests àmbits: via pública i els transports, o bé en els equipaments i els
edificis municipals. S'ofereix l'elaboració de:
- Plans d'accessibilitat (nova redacció, actualització)
- Estudis específics d'accessibilitat en emplaçaments o situacions concretes que es considerin d'especial dificultat. En aquest apartat es plantegen estudis de viabilitat i/o anàlisi d'alternatives per a solucions especials. Queden exclosos projectes bàsics i/o constructius.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Necessitat objectiva
Es puntuarà entre 0 i 20 punts. Es valorarà amb major puntuació els municipis amb més problemes d'accessibilitat. Es tindrà en compte els dèficits del municipi en base a l'heterogeneïtat de la trama urbana, trames discontinues entre varis nuclis, la orografia i la mancança d'actuacions prèvies en la matèria.
20
Grau de continuïtat
Es puntuarà entre 0 i 20 punts en funció de la continuïtat en la matèria sobre la qual s'està demanant el suport. Es valorarà disposar d'estudis o actuacions precedents, actuals o futures.
20
Existència prèvia del pla d'accessibilitat
- No disposar del pla d'accessibilitat: [20 punts]
- Si es disposa d'un pla d'accessibilitat de 10 anys o més: [10 punts]
- Si es disposa d'un pla d'accessibilitat entre 5 i 10 anys: [5 punts]
- Si es disposa d'un pla d'accessibilitat de menys de 5 anys: [0 punts]
20
Població
- Menys de 10.000 habitants: [20 punts].
- De 10.000 a 20.000 habitants: [10 punts].
- Més de 20.000 habitants: [0 punts].
20
Haver demanat l'estudi els 2 anys anteriors i no haver estat concedit
- Una o més sol·licituds d'aquest recurs els 2 anys anteriors i no haver estat concedit.: [20 punts]
- Cap sol·licitud anterior d'aquest recurs: [0 punts]
20
Requisits de concessió:
Que la sol·licitud presentada s'ajusti a l'objecte del recurs, d'acord a la descripció i condicions de concertació exposades.
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-178-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-178-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros. Per a la resta:
- menys de 5.000 habitants:10%
- entre 5.000 i 20.000 habitants: 20%
- entre 20.001 i 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Altres condicions d'execució i justificació: Al final de l'elaboració del treball es facilitarà una maqueta del document per a revisió i vist i plau formal per part de l'ajuntament. Es preveu un termini màxim de dos mesos, si transcorreguts els quals no s'ha obtingut resposta, s'entendrà que els treballs es donen per acceptats.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 30/04/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local

Tel. 934 022 195
ot.mobilitatsvl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23108