Fitxa del recurs

Àrea d'Infraestructures i Territori
Territori i parcs naturals

Estudis i plans d'accessibilitat

Amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat als entorns urbans i l'eliminació progressiva de les barreres arquitectòniques en algun d'aquests àmbits: via pública i els transports, o bé en els equipaments i els edificis municipals.
S'ofereix l'elaboració de:
- Plans d'accessibilitat (nova redacció, actualització)
- Estudis específics d'accessibilitat en emplaçaments o situacions concretes que es considerin d'especial dificultat. En aquest apartat es plantegen estudis de viabilitat ...


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Ordre de prioritat de l'ens
La prioritat 1 obtindrà 50 punts; la prioritat 2 obtindrà 0 punts.
50
Grau de continuïtat, necessitat objectiva i aplicabilitat de l'actuació en altres municipis
- En quant a Grau de continuïtat, s'ha puntuat de 0 a 10 punts. La valoració es fa en funció de les actuacions precedents o actuals que recolzin la idea de continuïtat en la matèria sobre la qual s'està demanant el suport.
- En quant a necessitat objectiva i aplicabilitat de l'actuació en d'altres municipis, s'ha puntuat de 0 a 20 punts, observant dificultat que ofereix l'aplicació d'aquest recurs degut a la dispersió en tipologies de carrer, i les diferents singularitats, que propicien que l'aplicació del recurs els pugui ser més necessària i per tant més beneficiosa, i també degut al grau de dispersió de la població respecte el nucli urbà, entenent que hi ha una dificultat inherent en la gestió del territori, quan més dispers més dificultat hi ha. Aquests dos factors determinen la necessitat objectiva, i també la "traslladabilitat o escalabilitat" de les solucions per altres municipis de la província.
30
Existència de sol·licitud en catàlegs anteriors
S'ha puntuat entre 0 i 10 punts: 0 punts per a cap sol·licitud anterior d'aquest recurs i 10 punts per a 1 o més sol·licituds anteriors d'aquest recurs.
10
Població
- Menys de 10.000 habitants: [10 punts].
- De 10.000 a 20.000 habitants: [5 punts].
- Més de 20.000 habitants: [0 punts].
10
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Dues sol·licituds, com a màxim, dels recursos següents de la GS d'infraestructures Viàries i Mobilitat: "Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible", "Estudis i plans d'accessibilitat", "Camins municipals" i "Estudis i projectes de vialitat municipal"
Altres condicions: - En el camp "Actuació" de la sol·licitud, especifiqueu: Prioritat 1 o Prioritat 2.
- Al final de l'elaboració del treball es facilitarà una maqueta del document per a revisió i vist i plau formal per part de l'ajuntament. Es preveu un termini màxim de dos mesos, si transcorreguts els quals no s'ha obtingut resposta, s'entendrà que els treballs es donen per acceptats.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros. Per a la resta:
- menys de 5.000 habitants:10%
- entre 5.000 i 20.000 habitants: 20%
- entre 20.001 i 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 30/04/2022
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local

Tel. 934 022 195
ot.mobilitatsvl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22112