Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esports

Estudis de planificació i gestió d'esdeveniments esportius

Elaboració d'estudis d'anàlisi i propostes de millora en l'organització d'esdeveniments esportius (incloses primeres edicions), en tot el seu cicle d'organització.
- Estudis en l'àmbit esportiu: estudi del disseny i desenvolupament dels aspectes i característiques tècniques i esportives de l'esdeveniment.
- Estudis en l'àmbit logístic: estudi del disseny, quantificació i provisió dels recursos materials, instal·lacions, i/o espais i el transport, necessaris pel desenvolupament de l'esdeveniment esportiu.
- Estudis en l'àmbit administratiu: estudi del disseny i desenvolupament de la gestió d'inscripcions i contacte amb els inscrits, i resta de tasques administratives a desenvolupar al llarg de l'esdeveniment relacionat amb la gestió de l'esdeveniment.
- Estudis en l'àmbit del màrqueting i comunicació: estudi del disseny i desenvolupament de la promoció i comunicació de l'esdeveniment esportiu i de la cerca de patrocinadors i col·laboradors. S'exclou el disseny de logotips i disseny gràfic de l'esdeveniment.
- Estudis de viabilitat i gestió pressupostaria: estudi de viabilitat i definició de l'esdeveniment, incloent la previsió d'ingressos i despeses, anàlisis dels seus costos fixes i variables, i càlcul dels llindars de rendibilitat.
- Estudis d'impacte econòmic, social i esportiu: Estudi dirigit a identificar i quantificar l'impacte econòmic i la repercussió social i esportiva d'un programa d'activitat esportiva continuada o d'un esdeveniment esportiu en el territori on es desenvolupa.
- Estudis d'impacte ambiental: Estudi dirigit a identificar i quantificar l'impacte ambiental de l'esdeveniment esportiu en el territori on es desenvolupa.
- Estudis d'aprofitament turístic: Elaboració d'un estudi d'anàlisi de la repercussió econòmica i turística d'un esdeveniment esportiu.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de rellevància de l'esdeveniment
En termes de:
- Grau de complexitat organitzativa de l'esdeveniment segons les seves característiques i l'àmbit sol·licitat, fins a 35 punts.
- Volum de persones implicades en l'esdeveniment (participants, organització i públic), fins a 35 punts.
- Tipus de gestió de l'esdeveniment, fins a 20 punts.
90
Nombre d'edicions de l'esdeveniment
A major nombre d'edicions, més puntuació.
10
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-128-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-128-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Dues sol·licituds per ens local. Una sol·licitud diferent per cada àmbit d'estudi.
Altres condicions: - La concessió restarà condicionada a l'esgotament dels recursos disponibles per a cada tipologia d'estudi. En cas que no s'esgoti el crèdit d'alguna tipologia d'estudi, es repartirà entre les altres en funció de les necessitats.
- La realització de l'estudi restarà condicionada a la celebració efectiva i presencial de l'esdeveniment.
- El recurs implica una dedicació mínima de 7 hores per part del personal relacionat amb l'organització de l'esdeveniment (tècnic, organitzador, etc.), destinades a lliurament d'informació, reunions de seguiment, validació de l'estudi i altres tasques anàlogues.
- Per accedir al recurs, cal que l'ens local sigui titular o cotitular de l'esdeveniment.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel. 934 020 660
o.act.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23102