Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esports

Estudis de manteniment d'equipaments esportius - Equipaments 2030

S'ofereix l'elaboració de:
- Pla inicial de manteniment: estudi bàsic que inclou una anàlisi de l'estat de la infraestructura i de les
instal·lacions tècniques. No es tracta d'un dictamen pericial ni d'un estudi exhaustiu de les patologies amb altres finalitats al marge del manteniment i conservació de l'edifici. No inclou assajos.
- Pla de manteniment: estudi que inclou l'inventari exhaustiu dels elements a mantenir i, concreta les
tasques periòdiques de manteniment, la qualificació i/o especialització del personal que les duu a terme i
els recursos necessaris. Cal que l'ens disposi del programa de Gestió del Manteniment Assistit per
Ordinador (GMAO) en ús.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions

Aquest recurs forma part del projecte transformador Equipaments 2030, responsables i educadors. www.diba.cat/es/web/pam-2020-2023/equipaments-responsables-i-educadors-2030


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de rellevància de l'estudi sol·licitat
Segons la tipologia d'estudi sol·licitat i el tram de població de l'ens sol·licitant s'assigna una puntuació.

Plans inicials de manteniment:
- Fins a 5.000 habitants, fins a [40 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants, fins a [30 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants, fins a [20 punts].
- Més de 50.000 habitants, fins a [10 punts].

Plans de manteniment (necessiten de disponibilitat dels serveis tècnics municipals de municipis amb més població):
- Fins a 5.000 habitants, fins a [10 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants, fins a [20 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants, fins a [30 punts].
- Més de 50.000 habitants, fins a [40 punts].
40
Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació
- Si l'ens local també ha sol·licitat recursos relatius a la redacció de Plans inicials de manteniment al Servei d'Equipaments i Espai Públic i/o a la Gerència de Serveis d'Educació, en la mateixa convocatòria del Catàleg de serveis, se li assigna fins a [25 punts].
- Si l'ens local també ha sol·licitat Estudi d'eficiència energètica a l'Oficina d'Equipaments Esportius, en la mateixa convocatòria del Catàleg de serveis i sobre el mateix equipament esportiu, se li assigna fins a [10 punts].
35
Grau de qualitat tècnica de la documentació addicional
S'estableix que els ens locals, a més d'aportar documentació mínima obligatòria, puguin aportar documentació addicional. Es valorarà si la documentació és completa i la seva qualitat tècnica.

Documentació addicional:
- Projectes as-buit (plantes, alçats i seccions en dwg) de l'estat actual. Documentació tècnica (maquinària), fins a [15 punts].
- Quadrants horaris de les activitats de la instal·lació esportiva. Organigrama de recursos humans de manteniment, fins a [10 punts].
25
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-127-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-127-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Rang del cost de l'estudi (IVA inclòs): màxim 20.000 euros, mínim 3.000 euros.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport, Decret 95/2005, de 31 de maig, d'aprovació del Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Equipaments Esportius

Tel. 934 020 682
o.eq.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23101