Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Estudis d'actuacions d'habitatge i rehabilitació

Suport a la realització de treballs de caràcter propositiu adreçats a definir i desenvolupar estudis de viabilitat des d'una prespectiva arquitectònica, urbanistica, jurídica i econòmica. Les propostes presentades hauran de respondre a alguns dels epígrafs següents:

- Estudis de viabilitat d'obra nova en solars municipals
- Estudis de viabilitat de rehabilitació d'habitatges municipals o cedits
- Estudis de viabilitat de cooperatives en cessió d'ús en solars municipals
- Estudis de viabilitat de masoveria urbana d'habitatges municipals o cedits

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de coherència i adequació del suport a les necessitats, les característiques i el marc estratègic del municipi
- Preferència pels ens locals que millor justifiquin la necessitat de l'actuació, fent una gradació en diferents categories (bona justificació / adequada justificació / insuficient justificació) [10 punts]

- Preferència pels ens locals que mostrin una major coherència entre les expectatives plantejades amb el recurs i les característiques del mateix, fent una gradació en diferents categories (bona coherència / adequada coherència / insuficient coherència) [10 punts]

- Preferència pels ens locals que disposin d'un pla o programa local d'habitatge (PLH, PAHM o estudi d'estratègies sectorials) vigent que proposi l'actuació sol·licitada (sí/no) [5 punts]

- Preferència pels municipis que siguin Àrea de Demanda Forta i Acreditada (sí/no) [5 punts]
30
Grau de viabilitat de l'assistència en termes de complexitat tècnica, econòmica, temporal, metodològica o de gestió
- Preferència pels ens locals que disposin d'estudis previs que puguin facilitar l'execució del treball (sí/no) [10 punts]

- Preferència pels ens locals que disposin d'un immoble adequat a les finalitats proposades (totalment adequat/adequacions raonables/grans adequacions) [10 punts]

- Preferència pels ens locals que proposin actuacions que es puguin desenvolupar amb metodologies ja experimentades anteriorment des de l'Oficina d'Habitatge (sí/no) [5 punts]
25
Grau d'impacte i continuïtat: capacitat tècnica i econòmica d'implementar les actuacions i de produir resultats esperats de forma sostenible
- Preferència pels ens locals amb recursos econòmics (pressupost específicament destinat a habitatge, finançament extern concedit) dedicats a l'habitatge i relacionats amb l'actuació, fent una gradació: molts recursos/suficients/insuficients/no disposa de recursos o no s'especifiquen. [15 punts]

- Preferència pels ens locals amb major nombre de recursos tècnics (departaments específics i nº de tècnics) dedicats a l'habitatge i relacionats amb l'actuació, fent una gradació: molts recursos/suficients/insuficients/no disposa de recursos o no s'especifiquen. [10 punts]
25
Nombre d'habitants de l'ens: preferència pels que tinguin menys població 20
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-164-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-164-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: L'ens local ha de ser el titular legal de l'immoble d'estudi. En el cas dels habitatges cedits, ha d'haver obtingut un dret d'ús per un període mínim de 7 anys, prorrogables 7 anys més, per mitjà d'un règim de lloguer, cessió o altres.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2007, de 28 de desembre, reguladora del dret a l'habitatge; Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, amb les modificacions posteriors; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, i les modificacions posteriors; Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel. 934 022 932
o.habitatge@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23100