Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Espai públic: planificació i projectes d'espais públics saludables i resilients

La finalitat del recurs és la redacció dels documents tècnics necessaris tant per a la planificació i millora de l'espai públic, com per a la definició de les obres a executar per a la urbanització i reurbanització de places, carrers i altres espais públics. Pot incloure:

- Pla director de l'espai públic: analitza els carrers, places i altres espais públics, i n'elabora directrius i estratègies de millora. Pot ser sectorial (d'itineraris de vianants, de places, d'itineraris saludables, d'espais buits urbans, etc.)
- Pla de renovació de paviments
- Estudis previs d'urbanització / Estudis de programació d'espai públic: davant la voluntat d'invertir per reconfigurar un espai públic, identifica les necessitats del promotor i dels usuaris, les dimensiona amb un programa d'usos i planteja solucions d'implantació valorades econòmicament que donin resposta a la necessitat plantejada
- Avantprojectes i projectes d'urbanització, reurbanització i urbanisme tàctic en sòl urbà
- Assessorament en la contractació de projectes per part de l'ens local
- Estudis i projectes de carril bici
- Estudis de paisatge urbà: ús temporal d'espais buits, potencial paisatgístic de mitgeres, etc. Analitza les possibilitats d'utilització i els costos i condicionants per a executar l'actuació
- Altres.

Es tracta d'un recurs transversal que es presta en col·laboració amb el Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida i l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada 40
Valoració de la gravetat de la problemàtica 40
Població
- Menys de 1.000 habitants: [20 punts].
- De 1.001 a 5.000 habitants: [15 punts].
- De 5.001 a 20.000 habitants: [10 punts].
- De 20.001 a 50.000 habitants: [5 punts].
- Més de 50.000 habitants: [0 punts].
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 80
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-146-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-146-23.pdf

Per sol·licitar projectes executius, l'ens ha d'aportar els estudis previs de què disposi que justifiquin la necessitat del projecte a executar i una relació dels mitjans econòmics que es destinaran a la realització de l'obra objecte del projecte.
Nombre màxim de sol·licituds: Dues sol·licituds per ens local d'entre els recursos: Equipaments, Espai públic, Gestió de cementiris i Verd urbà.
Altres condicions: No s'admetran sol·licituds de projectes quan ja s'hagi atès una sol·licitud anterior en aquell mateix municipi pel mateix espai públic, excepte si es tracta de fases successives o ampliacions del mateix.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: 1. En projectes executius
El percentatge de confinançament dels ens pels projectes executius es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 10.000 habitants: 10%
- de 10.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 30%
- de 50.001 a 75.000 habitants: 40%
- més de 75.000 habitants: 50%.

2. La resta de treballs tindran cofinançament els municipis > 50.000 habitants i es fixa en funció de la població:
- de 50.001 a 75.000 habitants: 40%
- més de 75.000 habitants: 50%.

En tots dos casos, si l'import de la part de l'assistència tècnica corresponent a l'ens és inferior a 6.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.
Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 10 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 6/2009 pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai Públic

Tel. 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23090