Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Espai d'intercanvi de coneixement per la implementació de l'Agenda 2030 - XarxA2030

Participació en un espai de trobada d'ens locals que permeti l'intercanvi d'experiències, metodologies i bones pràctiques que s'han aplicat als corresponents municipis per a la localització dels ODS i la implementació de l'Agenda 2030.

Es constituiran grups de treball de mínim 5 ens de característiques similars (d'acord amb els criteris poblacionals i en quant a l'estructura i organització interna), amb un nivell d'experiència i grau de consolidació del projecte similars, per facilitar l'intercanvi de coneixement i promoure el benefici mutu entre els ens participants.
En aquest sentit, la viabilitat de l'actuació restarà condicionada a la recepció de les demandes mínimes d'ens de característiques similars per a poder constituir un grup.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Experiència prèvia demostrable en l'aplicació de l'Agenda 2030 per part de l'ens local
Existència d'una persona tècnica referent del projecte d'Agenda 2030 a l'ens local
La persona referent ha de tenir coneixement de la trajectòria de l'ens en l'aplicació de l'Agenda 2030 i ha d'actuar com a representant i interlocutora de l'ens local a l'espai de trobada de de manera estable en el temps.
Compromís de la implicació de l'equip de govern i directiu en relació a la implementació de l'Agenda 2030 i la localització dels ODS
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-214-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-214-23.pdf

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Recurs de prestació continuada renovable cada 2 anys.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Agenda 2030 i Participació

Tel. 934 723 027
s.agenda2030p@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23089