Fitxa del recurs

Àrea d'Infraestructures i Territori
Urbanisme i habitatge

Elaboració o actualització de la cartografia topogràfica urbana digital 3D E = 1:1.000

L'objectiu és l'actualització de la cartografia topogràfica urbana 3D 1:1.000 i la seva posterior cessió d'ús a l'ajuntament. Aquesta cartografia està elaborada segons el plec de condicions tècniques aprovat per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya. Serveix de base per a diverses informacions com el cadastre, el planejament urbanístic o les xarxes de serveis, entre d'altres, i està preparada per a sistemes d'informació geogràfica. S'elabora per fotogrametria i treball de camp, i es publica en diversos formats (DGN, DWG, SHP i PDF georeferenciat estructurat per capes).

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Antiguitat de la cartografia topogràfica digital urbana E=1:1.000 existent
- Antiguitat superior a 6 anys: [80 punts].
- Antiguitat igual a 6 anys: [60 punts].
- Antiguitat igual a 5 anys: [50 punts].
- Antiguitat igual a 4 anys: [40 punts].
L'antiguitat de la cartografia es pot consultar al següent enllaç: https://sitmun.diba.cat/docs/descarregues/DIBA_BUE1M_AnysVols.pdf
80
Previsions d'elaboració del planejament urbanístic i de revisions cadastrals
- Urgència per revisió de POUM: [10 punts].
- Previsió de revisions cadastrals o altres projectes: [10 punts].
20
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50.
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: - Que l'Ajuntament no rebi suport d'una altra administració per a actualitzar aquesta cartografia.
- Que la cartografia existent del municipi tingui una antiguitat igual o superior a 5 anys.
- Que la cartografia existent del municipi tingui una antiguitat de 4 anys i es justifiqui la seva urgència per la revisió del planejament urbanístic o el cadastre.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Protocol general del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023; Directiva INSPIRE 2007/2/CE del Parlament Europeu i del consell del 14 de març de 2007 per la qual s'estableix una infraestructura d'informació espacial en la Comunitat Europea; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 10 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del cadastre immobiliari; Reial Decret 1545/2007, de 23 de novembre, pel qual es regula el sistema cartogràfic nacional; Decret 62/2010, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Pla Cartogràfic de Catalunya; Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d'informació geogràfica a Espanya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local

Tel. 934 022 036
ot.cartosig@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23074