Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Medi ambient

Educació ambiental per la transició energètica

Suport tècnic a aquells ajuntaments que vulguin implantar projectes d'educació ambiental per la transició energètica municipal pel curs 2023-2024.
Concretament en els projectes educatius següents:
- 50/50 per l'estalvi energètic a escoles i/o instituts que treballen amb l'ajuntament per estalviar energia a partir de bones pràctiques durant tot un curs escolar. Els estalvis econòmics aconseguits es reparteixen a parts iguals entre ambdós. Cada projecte es pot realitzar amb un únic grup d'alumnes per centre educatiu: l'equip energètic. S'ofereix un acompanyament integral per a la realització de totes les activitats (6) incloses en aquest projecte. Més informació www.diba.cat/web/mediambient/educacio-50/50.
- Passa l'Energia. Projecte de suport als ajuntaments que vulguin promoure la millora de la gestió energètica dels equipaments públics. Per part de la Diputació de Barcelona s'ofereix un acompanyament integral per a la realització de totes les activitats (5) incloses en aquest projecte des de setembre del 2023 fins al juny de 2024. Més informació www.diba.cat/web/mediambient/passaenergia
- A-prenem el Sol. Projecte de suport i acompanyament pedagògic per aquelles escoles amb una instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum a la seva coberta, incloent la participació d'alumnat, professorat i famílies durant tot un curs escolar. Aquest projecte se centra específicament en l'autoconsum i la transició energètica. Cal que l'escola tingui les plaques instal·lades i en funcionament en el moment de l'inici del projecte.
Cada projecte es pot realitzar amb un únic grup d'alumnes per centre educatiu: l'equip A.
En aquest tipus de projecte es persegueix també la implicació de les AFAs.
La Diputació ofereix un acompanyament integral per a la realització de totes les activitats (7) incloses en aquest projecte i seguiment i recursos complementaris al llarg de tot un curs escolar.
Més informació www.diba.cat/es/web/mediambient/a-prenem-el-sol.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Plantejament i motivació del projecte
Es valoren positivament els ajuntaments interessats en un plantejament integral amb més d'un dels projectes educatius per la transició energètica, segons la puntuació següent:
L'ajuntament pot sol·licitar suport per aplicar, d'entre els 3 projectes (50/50, Passa l'Energia, A-prenem el Sol)
- 1 projecte: 40 punts
- 2 projectes: 45 punts
- 3 projectes: 50 punts
A més a més, s'atorgaran 10 punts per la motivació, necessitat i justificació del projecte.
60
Participació
En el cas de sol·licituds que incloguin una petició per un projecte A-prenem el sol o Campanyes 50/50 es valorarà fins a 10 punts la participació i la involucració de l'AFA i d'altres agents de la comunitat educativa.
En el cas de sol·licituds que incloguin una petició per un projecte Passa l'energia es valorà fins a 10 punts la participació d'altres agents, entitats o fins i tot comunitats de veïns relacionats amb els equipaments destinataris del projectes.
10
Percentatge i nombre d'edificis entre tots els projectes sol·licitats
Si la sol·licitud inclou > 50% dels equipaments (pel projecte Passa l'Energia) i/o centres educatius municipals (pels projectes 50/50 i A-prenem el sol), fins a un màxim de 10 en total
- Entre 6 i 10 edificis 15 punts
- Entre 1 i 5 edificis 10 punts

Si la sol·licitud inclou < 50% dels equipaments (pel projecte Passa l'Energia) i/o centres educatius municipals (pels projectes 50/50 i A-prenem el sol), fins a un màxim de 10 en total
- Entre 6 i 10 edificis 10 punts
- Entre 1 i 5 edificis 5 punts
15
Periodicitat del projecte
- No haver participat en un projecte d'educació ambiental per la transició energètica (en els equipaments sol·licitats en aquest formulari) amb el suport de la Diputació de Barcelona en els darrers 3 anys 5 punts
- Haver participat en un projecte d'educació ambiental per la transició energètica (en els equipaments sol·licitats en aquest formulari) amb el suport de la Diputació de Barcelona en els darrers 3 anys 0 punts
5
Nombre d'habitants del municipi
Segons el nombre d'habitants, seguint el següent barem:
- Fins a 10.000 habitants: 10 punts
- De 10.001 a 50.000 habitants: 7 punts
- De 50.001 a 75.000 habitants: 5 punts
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-005-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-005-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - En el cas del projecte 50/50 d'estalvi energètic: a escoles cal que els ajuntaments sol·licitants es comprometin a retornar com a mínim el 50% de l'estalvi aconseguit a les escoles. Com a mostra d'aquest compromís cal adjuntar en el moment de fer la sol·licitud el document de compromís que us podeu descarregar a:www.diba.cat/web/mediambient/compromis-5050. Sense aquest document degudament omplert, la sol·licitud no es valorarà. A més a més han de ser escoles que NO hagin implementat el projecte amb anterioritat o que faci més de 3 anys que no el desenvolupen.
- En el cas del Passa l'Energia cal que els ajuntaments sol·licitants es comprometin a destinar els estalvis aconseguits a les llars del municipi que pateixen pobresa energètica o a millorar l'eficiència energètica dels equipaments. Com a mostra d'aquest compromís cal adjuntar en el moment de fer la sol·licitud el document de compromís que us podeu descarregar a:www.diba.cat/web/mediambient/compromis-passa-energia. Sense aquest document degudament omplert la sol·licitud no es valorarà. A més a més, han de ser equipaments que no hagin aplicat el projecte amb anterioritat.
- En e cas del suport educatiu dels projectes A-prenem del Sol caldrà que els ajuntaments sol·licitants acreditin que les escoles on es destinarà aquest recurs tenen la instal·lació fotovoltaica pertinent en les condicions de finançament que es proposen en el programa A-prenem el sol o que preveuen licitar-la i executar-la al llarg de l'any en curs. Com a mostra d'aquest compromís cal adjuntar, en el moment de fer la sol·licitud el document de compromís que us podeu descarregar a: www.diba.cat/web/mediambient/compromis-a-prenem-el-sol. Sense aquest document degudament omplert, la sol·licitud no es valorarà. A més a més, han de ser escoles que no hagin aplicat el projecte amb anterioritat.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Els suports de les campanyes 50/50 es desenvoluparan aproximadament al llarg d'un curs escolar.
Els projectes passa l'energia es duran a terme entre el segon semestre d'aquest any fins al juny de l'any vinent.
Per facilitar l'accés públic a les dades ambientals els estudis podran estar disponibles al web de la Diputació de Barcelona.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 4/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental

Tel. 934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23068