Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Medi ambient

Desenvolupament de projectes d'educació i sensibilització ambiental

El recurs té per objectiu donar suport tècnic per dissenyar plans, projectes o activitats d'educació ambiental en general, i especialment:
- Plans directors d'equipaments d'educació ambiental (aules de natura, punts d'informació ambiental, centres de recursos, etc.)
- Disseny d'un programa d'educació ambiental municipal o temàtic.
- Projectes de divulgació ambiental municipals, com ara rutes autoguiades amb geocerca o la creació de recursos audiovisuals.
- Projectes d'aprenentatge servei de temàtica ambiental.
- Projectes i activitat d'educació ambiental en entorns aquàtics continentals (rius, rieres, basses, etc) dins del programa "Va d'aigua" (www.diba.cat/web/mediambient/va-d-aigua).
- Projectes relacionats amb la conscienciació sobre els residus, especialment prevenció de residus plàstics d'un sol ús. S'exclou l'elaboració de campanyes i projectes relacionats amb la recollida selectiva.
- Projectes relacionats amb l'educació ambiental i la infraestructura verda urbana i periurbana, la salud, ja sigui mitjançant itineraris, projectes de ciència ciutadana o altres.
- Altres projectes d'educació i participació ambiental.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació, originalitat i concreció
1) Tipologia de projecte, fins a 15 punts
- Plans directors d'equipaments d'educació ambiental: 15 p.
- Disseny d'un programa d'educació ambiental municipal o temàtic: 15 p.
- Projectes:
. de divulgació ambiental municipal: 10 p.
. d'aprenentatge servei de temàtica ambiental: 10 p.
. i activitat d'educació ambiental en entorns aquàtics continentals (rius, rieres, basses, etc.) dins del programa "Va d'aigua": 10 pun
. de conscienciació sobre els residus, especialment prevenció de residus plàstics d'un sol ús. S'exclou l'elaboració de campanyes i projectes sobre la recollida selectiva: 10 p
. sobre l'educació ambiental i la infraestructura verda urbana i periurbana, la salut, mitjançant itineraris, projectes de ciència ciutadana o altres, fins a 10 p.
. altres d'educació i participació ambiental fins a 10 p
2) Innovació i originalitat: fins a 15 p.
3) Planificació i concreció: fins a 15 p.
4) Diversitat de públic destinatari, que no només sigui públic escolar: fins a 10 p.
55
Grau de vinculació a una política ambiental local
- El fet que estigui vinculat a un projecte o política municipal fins a 10 punts
10
Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels municipis que tinguin menys habitants
Mida del municipi dels ens supramunicipals: [fins 20 punts]
- Municipis de menys de 5.000 habitants: [20 punts]
- Municipis de 5.001 de 20.000 habitants: [15 punts]
- Municipis de 20.001 a 50.000 habitants: [10 punts]
- Municipis de més de 50.001 habitants: [5 punts]
- Entitats municipals descentralitzades: [20 punts ]
- Per la resta d'ens supramunicipal s'aplicaran els mateixos criteris dels municipis sumant la població dels municipis que l'integren.
20
Grau de participació de la societat civil i dels agents socials 5
No haver rebut cap ajut tècnic d'aquest mateix recurs en els darrers 2 anys 10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-004-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-004-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: En el cas que sigui adient, els ens locals hauran de difondre els projectes que es desenvolupin a través del seus canals de comunicació.
El termini de redacció dels projectes d'educació i sensibilització ambiental és des de finals de juny de 2022 a 15 de maig de 2023. Per facilitar l'accés públic a les dades ambientals els estudis podran estar disponibles al web de la Diputació de Barcelona

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental

Tel. 934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23057