Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Dinamització de les persones grans

Suport econòmic a municipis de fins a 5.000 habitants constituïts com agrupació (mínim 2 municipis) per a la prestació del servei de dinamització de les persones grans per treballar a partir d'un projecte que fomenti el temps de lleure actiu, la generació de vincles, les relacions intergeneracionals, la participació activa, i l'enfortiment del capital social de les persones grans.

Es treballa a partir la conceptualització d'envelliment actiu definit per l'OMS com el procés d'optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat per millorar la qualitat de vida a mesura que les persones envelleixen.

L'ajut s'atorga a l'ens que actua en representació dels altres municipis agrupats. Les entitats supramunicipals podran ser destinatàries dels ajuts quan declarin que presten directament el servei de dinamització a municipis del seu àmbit d'actuació de fins a 5.000 habitants. En aquest cas, es considerarà que actua en representació de l'agrupació de municipis constituïda a l'efecte.

En els municipis participants del recurs "Dinamització de les persones grans" que alhora disposin del recurs "Nexes, atenció a la soledat no desitjada de les persones grans" (codi 35151) es treballarà de forma coordinada per a la vinculació de les persones identificades amb una situació de soledat no desitjada com a beneficiàries de les activitats de dinamització.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Existència d'antecedents
S'han realitzat activitats de dinamització de les persones grans:
- en els darrers 2 anys: [40 punts].
- en el darrer any: [20 punts].
- no s'han realitzat mai projectes ni activitats de dinamització de persones grans: [0 punts].
40
Grau de qualitat tècnica de la demanda, en termes de concepció, planificació i execució, i claredat expositiva
- Els objectius, les activitats i els resultats esperats estan ben desenvolupats i són coherents amb les característiques del recurs ofert: [40 punts]
- Els objectius, les activitats i els resultats esperats estan parcialment desenvolupats i mostren coherència amb les característiques del recurs ofert: [20 punts]
- Els objectius, les activitats i els resultats esperats estan poc desenvolupats i són poc coherents amb les característiques del recurs ofert: [10 punts]
- Els objectius, les activitats i els resultats esperats no estan desenvolupats i no són coherents amb les característiques del recurs ofert: [0 punts]
40
Constitució de l'agrupació
- L'agrupació va constituir-se formalment abans de l'any de la convocatòria corresponent: [20 punts]
- L'agrupació s'ha constituït l'any de la convocatòria corresponent: [0 punts]
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 70
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-044-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-044-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: - Tots els ens locals beneficiaris han d'estar assabentats de la petició.
- Cal adjuntar diligència del Secretàri/ària acreditativa de la constitució de l'agrupació del recurs.
- La Diputació de Barcelona finançarà fins el 50% del cost del programa.
- En la sol·licitud cal indicar l'import que es sol·licita per al total de municipis que integren l'agrupació, tenint en compte els imports màxims establerts, d'acord amb la següent distribució:
. Agrupació formada per 2 municipis: fins a 20 hores setmanals i fins a 10.000 euros
. Agrupació formada per 3 municipis: fins a 25 hores setmanals i fins a 12.500 euros
. Agrupació formada per 4 municipis: fins a 30 hores setmanals i fins a 15.000 euros
. Agrupació formada per 5 municipis: fins a 35 hores setmanals i fins a 17.500 euros
. Agrupació formada per 6 municipis: fins a 40 hores setmanals i fins a 20.000 euros
. Agrupació formada per 7 municipis: fins a 45 hores setmanals i fins a 22.500 euros
. Agrupació formada per 8 municipis: fins a 50 hores setmanals i fins a 25.000 euros
. Agrupació formada per 9 municipis: fins a 55 hores setmanals i fins a 27.500 euros
. Agrupació formada per 10 municipis: fins a 60 hores setmanals i fins a 30.000 euros
. Agrupació formada per 11 municipis: fins a 65 hores setmanals i fins a 32.500 euros
. Agrupació formada per 12 municipis: fins a 70 hores setmanals i fins a 35.000 euros
. Agrupació formada per 13 municipis: fins a 75 hores setmanals i fins a 37.500 euros
. Agrupació formada per 14 municipis o més: fins a 80 hores setmanals i fins a 40.000 euros

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.


Les despeses elegibles són les despeses de personal propi o de personal contractat i les derivades de la contractació d'empreses/entitats externes per a l'execució del programa. Pel que fa a despeses indirectes (sous i salaris del personal administratiu o directiu, lloguers, subministraments, material d'oficina, etc.) no podran superar el 10% de l'import de les despeses directes que s'imputin a l'ajut atorgat.
Import màxim d'ajut: 40.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-006-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024
Altres condicions d'execució i justificació: - Els ens locals són responsables de l'execució de les activitats de dinamització que poden realitzar amb personal propi o amb contractació externa.
- Els ens locals han d'afavorir la participació de professionals en les accions formatives que ofereix la Diputació. Un professional del servei, com a mínim, haurà de participar obligatòriament als espais de compartició de la pràctica.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials;
    Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
    Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida

Tel. 934 022 713
s.convivencia.divers@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23065