Fitxa del recurs

Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat
Sostenibilitat social

Diagnosi organitzativa i gestió per processos als serveis socials bàsics

La gestió per processos en els serveis socials bàsics (SSB) permet incorporar una metodologia de millora de la gestió i de la qualitat del servei, garantint l'equitat envers la ciutadania i l'adopció de criteris professionals compartits. El suport inclou:
- La diagnosi de l'organització dels serveis socials bàsics (SSB) en la que s'analitzen aspectes com l'estructura organitzativa i funcional, el model de gestió i intervenció, la perspectiva externa i orientació a la ciutadania o la cartera de serveis, amb l'objectiu d'identificar les oportunitats i propostes de millora.
- Elaboració del manual de processos dels serveis socials bàsics mitjançant:
- La identificació i definició dels processos clau (recepció, primera acollida i intervenció) i dels principals subprocessos, com per exemple el diagnòstic social, el pla d'intervenció, l'avaluació i el tancament i els vinculats a les prestacions i serveis (ex. SAD).
- L'acompanyament per a la millora i la implementació dels processos definits.

Es concreta en tres subproductes:
1. Diagnosi de l'organització dels serveis socials bàsics.
2. Suport a la identificació i definició dels processos, procediments i instruments tècnics.
3. Suport al disseny i implementació dels processos, procediments i instruments tècnics.

Les sessions i activitats es realitzaran de forma presencial o telemàtica segons la proposta metodològica específica i/o el que assenyalin els protocols preventius de salut en cada moment

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de valoració: Puntuació
Existència d'antecedents
- Ens locals que hagin rebut aquest recurs en el darrer any: [50 punts].
- Ens local que hagin rebut el recurs "Accions de millora contínua als serveis socials bàsics" en el darrer any: [25 punts].
- Ens locals que no hagin rebut aquest recurs en el darrer any: [0 punts].
50
Nombre d'habitants de l'ens amb preferència els de major població
- De 40.000 habitants o més: [25 punts].
- De 20.000 habitants a 39.999: [20 punts].
- De 10.000 a 19.999 habitants:[15 punts].
- De 5.000 a 9.999 habitants: [10 punts].
25
Grau de viabilitat de l'actuació
-Existència de la figura cap/coordinador-a/responsable del seguiment de projecte.
-Implicació i disponibilitat per elaborar les tasques del projecte per part de l'equip de professionals participants
-Disponibilitat per a realitzar sessions de treball quinzenal.
En cas de disposar dels 3 criteris: [25 punts]
2 criteris: [10 punts]
1 criteri: [5 punts]
si no acompleix cap dels 3: [0 punts ]
25
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-021-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-021-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una entre els recursos tècnics del Servei de Suport als Serveis Socials Bàsics excloent: Eina de valoració del risc social per als serveis socials bàsics DS-DIBA, Eines de gestió del copagament dels SSAD: TASSAD i Espais d'innovació en la prestació dels SSAD (la part dels espais).
Altres condicions: En el cas dels subproductes "Suport a la identificació i definició dels processos, procediments i instruments tècnics" i "Suport al disseny i implementació dels processos, procediments i instruments tècnics" cal ser Ens titulars d'àrees bàsiques de serveis socials (ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, etc.).

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència; Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei Suport als Serveis Socials Bàsics

Tel. 934 022 471
s.suportssb@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23059