Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Educació

Ciutats educadores: finançament de programes de connexió de temps i espais educatius

Participació en el finançament d'actuacions i programes educatius que fomentin l'equitat educativa connectant els aprenentatges que es produeixen en els diferents temps i espais de la vida i amb els agents educatius que treballen en un territori tant dins com especialment fora de l'horari escolar, en matèria de suport educatiu i reforç escolar.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants
Valoració automàtica a partir de les dades oficials de població. S'elabora un coeficient poblacional que estableix una distribució progressiva on, a major grandària de població de l'ens sol·licitant, major proporció de punts s'obté.
60
Grau de qualitat educativa
- Treball per l'equitat [10 punts]
- Personalització dels aprenentatges [10 punts]
- Connexió amb els agents educatius de l'entorn [10 punts]
- Formulació estratègica i marc de gestió [10 punts]
Per a tots els subcriteris: 0 punts, no adequat; 5 punts: adequació suficient; 10 punts: adequació excel·lent
Les pautes de valoració dels diferents nivells d'assoliment es poden consultar a: diba.cat/web/educació/cataleg
40
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-107, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-107-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens
Altres condicions: - Els municipis de menys de 5.000 habitants només podran presentar sol·licitud en el cas de ser ens gestors de xarxes intermunicipals.
- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-006-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • L'Estatut d'Autonomia de Catalunya diu a l'art. 84.2.k que els governs ocals tenen competència per a la "promoció d'activitats de lleure" (en el mateix sentit, l'art.25.2. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; i l'art. 66.3.n del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril). En l'àmbit sectorial educatiu, destaca la Llei 12/2009 d'Educació de Catalunya quan, entre d'altres, a l' art.2.3 estableix que la participació de la comunitat educativa és un dels principis rectors del sistema educatiu; a l'art. 40.1 quan reconeix la competència dels municipis per elaborar, en col·laboració amb els centres educatius, plans o programes sòcio-educatius que afavoreixin la major integració possible en l'entorn social dels objectius educatius i socials així com una major coordinació entre els recursos de les diferents administracions i dels propis centres; i a l'art 159.3 quan fixa la competència dels municipis per participar tant en l'establiment de mesures que permetin als centres portar a terme activitats extraescolars promogudes per l'Administració educativa, i dur a terme la coordinació d'aquestes activitats, com en el foment de la implicació dels agents territorials i socials en el compromís educatiu de tota la societat. També a l'apartat 7è d'aquest article els atorga competència per participar en la promoció i en l'aplicació de programes adreçats a alumnes de famílies d'immigrants i transeünts; i a l'apartat 8è, per a l'establiment de programes i d'altres fórmules de col·laboració amb les associacions de mares i pares d'alumnes per estimular i recolzar les famílies en el compromís amb el procés educatius dels seus fills i de les seves filles.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23045