Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Planificació estratègica i projectes en l'àmbit de les persones grans

Suport als ens locals en l'impuls de polítiques adreçades a les persones grans a partir del concepte d'envelliment actiu, terme definit per l'OMS com el procés d'optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat per millorar la qualitat de vida a mesura que les persones envelleixen.

L'acompanyament es concreta en suport a la planificació estratègica en l'àmbit de les persones grans (podent fer-se seguint el Protocol de Vancouver --metodologia específica desenvolupada en el Programa de Ciutats amigues de les persones grans de l'OMS-- o amb una metodologia pròpia adaptada a les necessitats, objectius i recursos dels propis ens locals); el suport en el disseny i implementació de projectes singulars (elaboració d'estudis, disseny d'estratègies i serveis o l'impuls d'accions específiques); així com en la participació en espais d'intercanvi tècnic.

S'ofereix:

1. Diagnosi estratègica. Aproximació a la realitat sociodemogràfica, de percepcions, mapa de recursos i serveis, etc. per a l'elaboració del pla estratègic (ens locals +50.000 hab.)

2. Planificació estratègica en l'àmbit de les persones grans (des de la perspectiva de l'envelliment actiu). Suport a l'elaboració del pla estratègic - diagnosi i Pla d'acció - (ens locals de fins a 50.000 hab.) o del pla d'acció (ens locals de +50.000 hab.)

3. Avaluació de plans estratègics.

4. Projectes singulars. Suport al disseny i implementació de projectes en l'àmbit (estudis específics entorn de les persones grans; d'anàlisi dels serveis i recursos; suport en la promoció de la participació sòcio-cultural de les persones grans; accions que lluitin contra el estereotips, les discriminacions i l'edatisme, etc.

5. Participació en espais d'intercanvi tècnic. El suport inclou un cicle de sessions de treball i un espai virtual, amb l'objectiu de promoure la reflexió i millora entorn de conceptes, metodologies i accions per a l'impuls de polítiques en l'àmbit.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'adequació tècnica de la sol·licitud
- Els objectius, les activitats i els resultats esperats són coherents i s'ajusten plenament a les característiques del recurs ofert: [40 punts].
- Els objectius, les activitats i els resultats esperats estan definits amb algunes deficiències i/o s'ajusten parcialment a les característiques del recurs ofert: [25 punts].
- Els objectius, les activitats i els resultats esperats són poc coherents en relació amb les característiques del recurs ofert: [10 punts].
- Els objectius, les activitats i els resultats esperats no són coherents i/o no s'ajusten a les característiques del recurs ofert: [0 punts].
40
Grau de consolidació del treball en xarxa
- Existeixen estructures estables de coordinació i treball en xarxa, tant a nivell intern com extern a l'ens local, amb antecedents i experiència en el desenvolupament de projectes transversals: [30 punts].
- S'identifiquen els agents implicats en el desenvolupament del projecte però no existeixen estructures creades ni antecedents de treball en xarxa: [15 punts].
- No s'identifiquen els agents implicats en el projecte: [0 punts].
30
Grau de definició i/o desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació
- Bona qualitat i definició dels mecanismes de seguiment i avaluació del projecte [20 punts].
- Mecanismes acceptables de seguiment i avaluació: [15 punts].
- Feble desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació: [10 punts].
- No s'ha definit / establert cap mecanisme de seguiment i avaluació: [0 punts].
20
Dotació i organització de recursos personals per a garantir la viabilitat de l'actuació
Hores totals de dedicació al projecte:
- 40 hores o més: [10 punts].
- Entre 25 i 39 hores: [7 punts].
- Entre 15 i 24 hores: [5 punts].
- Menys de 15 hores: [3 punts].
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-050-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-050-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local, excepte en el cas que també es vulgui sol·licitar la "Participació en espais d'intercanvi tècnic". En aquest cas, s'haurà de tramitar una segona sol·licitud.
Altres condicions: Per sol·licitar l'avaluació s'ha de tenir el pla d'acció en marxa i amb un mínim de 3 anys d'implementació, i s'ha d'adjuntar a la sol·licitud en cas que no s'hagi fet amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • - Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  - Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.
  - Article 139 de la Llei de Bases de Règim Local 57/2003 de 16 de desembre.
  Altra normativa vinculada:
  - Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
  - Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
  - Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació.
  - Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
  - Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per donar suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida

Tel. 934 022 713
s.convivencia.divers@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23042