Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

CIDO: difusió de la informació pública local

El Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO) és un servei que ofereix la informació oficial publicada als butlletins i seus web de les institucions del sector públic català, i en promou la seva reutilització.
L'objectiu del recurs és facilitar a cada ens local una selecció personalitzada d'informació actualitzada dels recursos públics per tal d'apropar-los a les persones i empreses del seu territori, amb la finalitat de garantir el dret d'accés a la informació pública i promoure la transparència i el bon govern.
Inclou:
1. Cerques per a la ciutadania:
- Ajuts convocats per institucions públiques d'àmbit local, autonòmic i estatal que impacten al territori, segmentats per tipus de beneficiari
- Ofertes de treball públic al voltant del municipi (inclou places reservades a diversos col·lectius)
- Normativa local en matèria de serveis socials que afecta el municipi
2. Cerques per a les empreses:
- Ajuts convocats per institucions públiques d'àmbit local, autonòmic i estatal que impacten al territori, segmentats per tipus d'empresa
- Oportunitats de negoci amb el sector públic per activitat econòmica
- Convenis col·lectius d'empreses i sectorials
- Normativa que regula l'activitat empresarial al municipi
3. Cerques per al teixit empresarial rural (inclou les cerques de l'apartat 2 adaptades al món rural)
4. Selecció personalitzada d'altres cerques d'interès per al municipi, a petició de l'ens
5. Difusió a través del compte de Twitter @cidodiba dels resultats anteriors
6. Accés als formularis personalitzats CIDOPersones i CIDOEmpreses que permeten la ciutadania i el teixit empresarial del municipi rebre alertes de cerques del seu interès
7. En cas d'haver rebut assistència l'anualitat anterior, lliurament d'un informe personalitzat d'analítica web i de Twitter amb l'objectiu avaluar l'impacte en la difusió dels recursos
D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Facilitar la persona de contacte per les qüestions relacionades amb la implementació del recurs
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-206-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-206-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparencia, accés a la informació pública i bon govern.
    Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/10/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei But Oficial Prov Barcelona i d'altr

Tel. 934 022 514
cido@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23041